задълженията, които възникват към приходната агенция, свързани с декларирането и облагането на получените от Вас суми от ползвателите на гората.

ЗДДФЛ – чл.31, 32, 44, 67
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.4
2_70/09.01.2009г.
Притежавате наследствена гора в землището на гр…………….., която съгласно сключени договори сте предоставили за стопанисване на горски кооперации. Стопанисването включва управлението на горите и земите, в т.ч.добиването и разпореждането с дървесината и другите добиви, както и възстановяването и рекултивирането на гората.
Поставяте въпрос относно задълженията, които възникват към приходната агенция, свързани с декларирането и облагането на получените от Вас суми от ползвателите на гората.
Съгласно Закона за горите, чл.26, ал.2 (Доп. – ДВ, бр. 16 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.), собствениците на гори и земи от горския фонд имат право да ги предоставят за управление на съответното държавно горско стопанство или на лицата, регистрирани по реда на чл. 39, ал. 2 или чл. 57а при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.
Доходите от наем или от друго предоставяне за ползване на права или имущество, в т.ч. гори и горски земи в качеството им на недвижимо имущество, са облагаеми доходи, съгласно глава пета, разделчетвърти от Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
Чл. 31,ал.1 от ЗДДФЛ (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) регламентира, че облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи.
Законът изисква авансово и годишно облагане на тези доходи. Задължението за внасяне на данъка е на лицето придобило доходите.
Авансовото облагане на доходите от наем е регламентирано в чл.44 от ЗДДФЛ.
Размерът на авансовия данък се определя като върху разликата между облагаемия доход по чл.31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка се начисли данък върху доходите.
Данъчната ставка е 10 на сто, в сила от 01.01.2008г – чл.44, ал.2 от закона.
Авансовият данък за доходи от наем по чл.31 се внася в сроковете, съгласно чл.67закона.
Текстът на чл.67, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ изискват данъкът да се внесе до 15-то число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година не се дължи авансов данък.
Данъчната основа за облагане в годишен размер на доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя съгласно регламента на чл.32 от ЗДДФЛ.
Годишната данъчна основа на местни физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество се определя, като облагаемият доход по чл. 31, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване.
Размерът на дължимия годишен данък се определя по реда на чл.48 от ЗДДФЛ.Когато това са доходи само от отдаване под наем на недвижимо имущество, съгласно чл.17 от закона, размерът на данъка се определя като данъчната основа, изчислена по реда на чл.32 се умножи по данъчната ставка в размер на 10 на сто.
От така определения данък се приспада авансово внесения през годината данък – чл.48, ал.3 от ЗДДФЛ.
Срокът за внасяне на годишния данък, регламентиран в чл.67, ал.4 от закона е до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
Декларирането на получените доходи става с подаване на годишна данъчна декларация, съгласно чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ.
Срокът за подаване на годишната данъчна декларация, определен в чл.53, ал.1 от закона, е до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
Съгласно ал.2 на с.чл. лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари на следващата година, ползват отстъпка5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.
В случай, че лицата подадат годишна данъчна декларация по електронен път, съгласно ал.3 на с.чл., те могат да се възползват от същата данъчна преференция, при условие, че не са приложили ал.2.
Годишната данъчна декларация се подава по реда на чл.54, ал.1 от ЗДДФЛ – в ТД на НАП по постоянен адрес на местното физическо лице.
Съгласно чл. 68, ал.1 от закона авансовият данък по чл.44 и годишният данък по чл.48 се внасят в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице, включително на едноличния търговец.
Относно регламента на чл.32 от ЗДДФЛ за намаляване на данъчната основа по чл.31 с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване, следва да имате предвид, че на основание чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО здравноосигурителните вноски за пенсионерите не са за тяхна сметка, а са за сметка на републиканския бюджет.
Следователно, ако Вие не упражнявате някакъв вид трудова дейност, за която трябва да правите здравноосигурителни всноки за своя сметка, то годишната Ви данъчна основа от доходите от наем по чл.32 не подлежи на намаление със здравноосигурителни вноски.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

издадени фактури за транспорт

ОТНОСНО: издадени фактури за транспорт В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпиха Ваши писмени запитвания с вх. № 96-00-82/ 12.04.2018г. и вх.№ 96-00-82/ 13.04.2018г.

приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

Изх. № 20-00-100Дата: 29.06.2020 год. ЗДДС, чл. 66, ал. 2; ДР на ЗДДС, § 1, т. 98; ДР на ЗДДС, § 1, т. 99; ДР

ЗДДС, чл.21, aл. 2, т. 1

2504/20.10.2009 г.чл.21, ал.2, т.1 от ЗДДСВ Дирекция „ОУИ”…. е постъпило писмено запитване, заведено с вх.№====== г., в което излагате следната фактическа обстановка:Видно от запитването предмет

облагане съгласно ЗДДС на адвокатски услуги

Изх. № 24-34-293Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: облагане съгласно ЗДДС на адвокатски услугиВъв връзка с поставените въпроси във Вати писма постъпили в ЦУ на НАП