fbpx

Задължителна регистрация съгласно чл. 96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. №
3_1607/28.08.2018 г.

ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 21, ал. 2;
ЗДДС, чл. 31, т. 3;
ЗДДС, чл. 96, ал. 1-6;
ППЗДДС, чл. 27, ал. 1

ОТНОСНО: Задължителна регистрация съгласно чл. 96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „Б“ ЕООД, ЕИК ………ще осъществява дейност, свързана с ремонт на самолети, извършващи полети по международни линии като договорът за ремонт е сключен с местно юридическо лице. Ремонтните дейности ще се извършват в държави, както от Европейския съюз, така и извън него.
Във връзка с горното се поставя въпроса подлежи ли „Б“ ЕООД на задължителна регистрация по ЗДДС при положение, че извършва дейност по чл. 31, ал. 3 от закона?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 65 от 7 август 2018 г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн. ДВ, бр.76 от 15.09.2006 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.58 от 13 юли 2018г.) е изразено следното принципно становище:
Съгласно чл. 95, ал. 1 от ЗДДС на регистрация по същия закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 от закона. Разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС определя като облагаема доставка всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
По силата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Облагаем оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.
В облагаемия оборот се включват и получените авансовите плащания по горепосочените доставки, с изключение на авансовите плащания, получени преди възникване на данъчното събитие при вътреобщностните доставки (чл. 96, ал. 4 от ЗДДС).
Съгласно чл. 96, ал. 6 от ЗДДС при определянето на облагаемия оборот се взема предвид данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие по доставката.
Видно от изложената фактическа обстановка в писменото запитване „Б“ ЕООД ще осъществява услуги, свързани с ремонт на самолети, извършващи полети по международни линии с възложител местно юридическо лице.
Предвид разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от ЗДДС, доставка на услуга е всяко извършване на услуга. Когато се осъществяват доставки на услуги и клиентите са данъчно задължени лица, необходимо е да се съобрази нормата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС при определянето на мястото на изпълнение на доставката. Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
От посочените разпоредби следва, че когато дружеството е доставчик на услуги по ремонт на въздухоплавателни средства, а получател е местно юридическо данъчно задължено лице, доколкото доставките са с място на изпълнение на територията на страната, същите се включват при определянето на облагаемия оборот. В случай, че „Б“ ЕООД осъществява облагаеми доставки с нулева ставка по чл. 31, т. 3 от ЗДДС, то на основание чл. 96, ал. 2, т. 1 от закона същите се включват в облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС.
С оглед пълнота на изложението, по отношение на прилагането на чл. 31, т. 3 от ЗДДС, е необходимо да се има предвид следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 31, т. 1 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове. В т. 3 от същата норма е посочено, че облагаема доставка с нулева ставка е доставката на услуги по строителството, поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове.
Предвид цитираните разпоредби, независимо дали се касае за доставка на стока или за доставка на услуга, е необходимо въздухоплавателните средства, предмет на доставката, да се използват от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове.
Видно от изложеното, липсва законово изискване, според което, за да се приложи нулева ставка за доставките, предмет на запитването, получателят по същите да е авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове. Достатъчно е въздухоплавателните средства, по отношение на които се извършват дейностите и/или за които се закупуват резервните части, да са предназначени за ползване от такъв оператор.
В подкрепа на това тълкуване е и Решение на СЕС по дело С-33/16 А Оу от 04 май 2017 г., конкретно т. 28, която гласи, че „в член 148, б. „г“ от Директива 2006/112 не се посочва конкретен етап от търговската верига по предоставяне на съответните услуги, нито се споменава лицето, на което тези доставки трябва да бъдат фактурирани. Поради това само от текста на тази разпоредба не може да се направи изводът, че не подлежат на предвиденото в нея освобождаване доставките на услуги, които не се извършват на последния етап от търговската верига или които се фактурират на посредник”.
За доказване на доставка по чл. 31, т. 3 от ЗДДС на услуга по строителство, поддръжка, ремонт, модификация, трансформация, сглобяване, оборудване, съоръжаване, превоз и унищожаване на въздухоплавателни средства с място на изпълнение на територията на страната, доставчикът следва да разполага с посочените в чл. 27, ал. 1 от ППЗДДС документи, както следва:
– договор с компанията, експлоатираща въздухоплавателното средство, за извършване на съответната услуга, от който да е видно името и/или номерът на въздухоплавателното средство, или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемно-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);
– фактура за доставка;
– за авиационни оператори, установени извън страната – декларация по образец –приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината.
Предвид обстоятелството, че нормативното изискване на чл. 27, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС очевидно се отнася за случаите, когато получател по доставката е самият авиационен оператор, експлоатиращ въздухоплавателното средство, то относно доказване на обстоятелството, че доставката по чл. 31, т. 3 от ЗДДС е предназначена за въздухоплавателно средство, използвано от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, биха могли да бъдат предоставени договор/ите, както и фактура/ите за отделните етапи от търговската верига, от които да е видно името и/или номерът на въздухоплавателното средство, за което са предназначени същите, или друг документ, доказващ извършване на услугите (приемо-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.).

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги

Изх. № 24-34-785Дата: 04. 02 .2008 г.ОТНОСНО: данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услугиВъв връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. ….., препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ 24-34-785 от 04. 10. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от

определяне на наследник на починало лице

Изх. № 08-В-17Дата: 22.10.2018 год. ЗН, чл. 53; ЗН, чл. 60, ал. 1; ЗМДТ, чл. 35. Относно: определяне на наследник на починало лице Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 08-В-17/13.09.2018 г., описвате следната фактическа обстановка: Лице е собственик на 1/6 част от имот и единствен собственик

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-550/01.07.2013 г.ЗДДС – чл.12, ал.1 ППЗДДС – чл.79, ал.2, т.4 чл.21, ал.2чл.82, ал.1чл.113, ал.1 чл.114, ал.1, т.13 от ЗДДС§ 1, т.10 от ДР § 1, т.11 от ДРВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” .. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-550/22.05.2013 г. относно приложение на разпоредбите на Закона за данък

ЗДДС, чл.46, aл. 3, т. 1

Изх. №20-00-10829.03.2016 г.чл. 46, ал. 3, т. 1 от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка. Дружеството издава карти за международни разплащания, брандирани с маркатанаMASTERCARD Europe SA, лице установено в Белгия. MASTERCARD Europe SA осъществява платежни услуги по смисъла на чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). В тази връзка

доставки на услуги и данъчното им третиране съгласно ЗДДС, в сила от 01.01.2010г.

2_833/29.06.2010ЗДДС, чл.21, ал.2 и ал.4, т.1Относно: доставки на услуги и данъчното им третиране съгласно ЗДДС, в сила от 01.01.2010г. В запитването посочвате, че Ви предстои сключването на договор с румънска фирма, във връзка с отдаването под наем на недвижим имот – складови площи и извършване на товароразтоварна дейност с автокран на селскостопански инвентар, който ще

Приложението на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министъра на финансите

2_1517_1/20.06.2008Наредба №Н-18/2006 г.ЗДДС,чл.118, ал.1Относно: Приложението на Наредба № Н-18от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министъра на финансите Запитването есвързано с приложението на Наредба № Н-18/2006 г. на Министъра на финансите. Според фактите от запитването Ви от 01.05.2008 г., по нареждане на РЗОК гр….. аптеките, които

основание за ползване правото на приспадане на данъчен кредит по смисъла на ЗДДС и прилагане на чл. 204 от ЗКПО

Изх. № 24-33-246Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: основание за ползване правото на приспадане на данъчен кредит по смисъла на ЗДДС и прилагане на чл. 204 от ЗКПОУважаема госпожо ,Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-246/07.05.2007 г.,Ви уведомява следното:Съгласно визираната фактическа обстановка в отправеното запитване, фирмата има за предмет на дейност извършването само

Писмо с 241_25.03.2019; КСО – чл.4, ал.3, т.2; чл.4, ал.4; НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.2, 3 и 4; Наредба № Н-8/29.12.2005г. – чл.6а, ал.1.

241_25.03.2019КСО – чл.4, ал.3, т.2; чл.4, ал.4; НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.2, 3 и 4; Наредба № Н-8/29.12.2005г. – чл.6а, ал.1. Описвате, че на 26.07.2016г. е подадена по електронен път и приета декларация за Вас в качеството Ви на самоосигуряващо се лице в „……….“ ЕООД. В нея е заявено осигуряване за всички осигурителни рискове без трудова

Scroll to Top