задълженията Ви за внасяне на данъци и осигурителни вноски. Тъй като запитването има характер на правна консултация относно данъчното облагане на цялостната Ви дейност, изразяваме следното принципно с

5_53-02-36/09.11.2011г.
ЗКПО, чл. 26, т. 7 във вр. чл. 31
ЗКПО, § 1, т. 33 от ДР
ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 3
ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 2 и 3
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1
Според изложеното в писмото „БИБългария” (БИ България, Клонът) е местен клон на „……..”, Австрия (БИ Австрия), който извършва търговия на едро в България на медикаменти и медицински изделия, произведени от групата БИ. Във връзка с продажбата на медицинските продукти извършвате редица промоционални дейности.
В тази връзка поставяте въпроси относно задълженията Ви за внасяне на данъци и осигурителни вноски. Тъй като запитването има характер на правна консултация относно данъчното облагане на цялостната Ви дейност, изразяваме следното принципно становище.
Относно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Описаната фактическа обстановка, касаеща различни дейности на клона, може да се сведе до следните въпроси:
1. Налице ли е право на данъчен кредит за клона в Българияпо отношение на разходи за реклама, изразяваща се в поставянето на транспаранти и щандове с продукти наБИпо време на симпозиуми, конгреси и др.мероприятия организирани от трети лица свързани с фармацевтиката.
2. Налице ли е право наданъчен кредит по отношение на доставки по пътуване,хотел и регистрационни такса заплащани от клона в полза на здравни специалисти свързани сучастието им в мероприятия организирани от трети лица, с цел повишаване на квалификация.
3.Следва ли клона в България да си самоначислява ДДС във връзка с регистрационните такси, които заплаща за участие на медицинските специалисти в съответните конгреси и семинари.
4. Налице ли е право наданъчен кредит по отношение на доставки по пътуване,хотел и хранене заплащани от клона в полза на здравни специалисти свързани сучастието им в мероприятия организирани от „БИБългария”- клон, с цел повишаване на квалификацията им.
5. Налице ли е право наданъчен кредит по отношение на доставки свързани с платени от клонавъзнаграждения на лектори /здравни специалисти/ в случай , че същите са регистрирани по ЗДДС лица.
6. Налице ли е право наданъчен кредит по отношение на доставки с оборудване и лекарствени продукти, които се предоставятот клона ,като дарение на здравни заведения .
7. Налице ли е право наданъчен кредит по отношение на доставки на храни и напитки за офиса на „БИ България”-клон и/ или за бизнес обеди със здравни специалисти.
По точка от 1 до 5отзапитването:
Правото на данъчен кредит е регламентирано в глава седма на закона.
По смисъла на чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Съгласно чл.71,т.1 от закона, лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и чл.115 от ЗДДС.
В чл. 70,ал.1,т.3 от ЗДДС са посочени ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит, когато стоките или услугите са предназначени за представителни или развлекателни цели.Тази разпоредба не се прилага по отношение на организиране на симпозиуми, конгреси, конференции и други подобни мероприятия, които са пряко свързани с представяне или тестване на предлаганите от лицето стоки или услуги в рамките на независимата му икономическа дейност (ал. 2 на същия член).
За да се приложи визираното изключение на чл. 62, ал. 2 от Правиника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) следва да разполагате със съответните доказателства, относими към посочените в нормата условия. Следователно в тежест на дружеството е да представи доказателства, удостоверяващи, че организираните от същото конференции са пряко свързани с представяне или тестване на предлаганите стоки в рамките на независимата му икономическа дейност.
В запитването не е посочено мястото на изпълнение на горепосочените доставки на услуги. В тази връзка следва да имате предвид следното:
Провеждането на семинарите и обученията относно стоковия асортимент попада в разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС. В тази разпоредба /в сила от 01.01.2011г./ е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където фактически се осъществява събитието -при доставка на услуга по осигуряване на достъп /срещу билети или заплащане, осигуряващи входа, включително когато такъв вход е включен в абонамент/ до културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия (включително панаири и изложби) и при съпътстващи достъпа услуги, когато услугата се предоставя на данъчно задължено лице.
Като се вземе в предвид обстоятелството, че тези услуги се извършват на територията на страната, то следва, че мястото на изпълнение на доставките на услуги ще бъде на територията на страната и те ще бъдат облагаеми. В този смисъл, съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗДДС данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице-доставчик по облагаема доставка.
По точка 6 отзапитването:
Съгласно чл.70,ал.1,т.2 от ЗДДС не е налице право на данъчен кредит , ако стоките и услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или дейности различни отикономическата дейност на лицето.
Ако към датата на придобиването на тези стоки намеренията на лицето не са били същите да бъдат предмет на безвъзмездни доставки и е упражнило правото на данъчен кредит, то съгласночл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС ще е налицевъзмездна доставка на стока за целите на ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗДДС данъчната основа при доставка на стока по чл. 6, ал. 3 от ЗДДС не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или себестойността й.
По точка от 7 отзапитването:
Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за представителни или развлекателни цели. Представителни или развлекателни цели по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от закона са посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии (чл. 62, ал. 1 от ППЗДДС).
Относно КСОиЗЗО
Описаната фактическа обстановка, касаеща различни дейности на клона, може да се сведе до следните въпроси:
1. Дължат ли се осигурителни вноски върху сумите, изплатени на медицински специалсти, с които клонът няма трудови или граждански правоотношения, за покриване на разходи за пътуване, нощувка и регистрационни такси при участието им в специализирани медицински мероприятия (симпозиуми, конгреси, семинари и др.под.).
Посещението на мероприятия от здравните специалисти не е трудова дейност по смисъла на Кодекса за социално осигуряване /КСО/, за извършването на която лицата подлежат на осигуряване. На основание чл.1, ал.1 от Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите върху които се правят осигурителни вноски, /НЕВДПОВ/, осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО се изчисляват и внасят върху получените, начислените и неизплатени или неначислени възнаграждения и други доходи от трудова дейност.
Изплатените наспециалистите пътни пари, както и организирането нанощувките и храната за периода на мероприятието попадат в хипотезата на чл.1, ал.8, т.1 от НЕВДПОВ и върху тях не се дължат осигурителни и здравноосигурителни вноски. Съгласно цитираната разпоредба, не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху пътните, дневните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения.
Съгласно чл.40, ал.1, т.1 от Закона за здравонто осигуряване /ЗЗО/, вноската за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряванесе дължи върху дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.
Видно от гореизложеното, не се дължат осигурителни и здравноосигурителни вноски върху разходите за пътуване, регистрационни такси и нощувки.
2. Дължат ли се осигурителни вноски върху възнагражденията, изплащани на медицински специалисти, наемани за изнасяне на лекции.
На основание чл.11 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението.
Следва да имате предвид, че от 01.05.2010 г. се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на Европейския съюз /ЕС/ – Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета). Като източник на вторичното право на ЕС регламентите се прилагат пряко и с приоритет в случаи на противоречие с националното законодателство на държавите–членки.
За здравните специалисти, граждани на държави членки на ЕС, за които не е приложимо българското законодателство, осигурителни и здравноосигурителни вноски се удържат от осигурителя и се превеждат в държавата членка на чието законодателство е подчинено лицето.
Във всички останали случаи, при сключването на граждански договори с физически лица за извършване на определена работа, осигурителните вноски са дължими от осигурителя на основание чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО при спазване на общите правила за внасяне на осигурителни вноски.
3. Дължат ли се осигурителни вноски върху равностойността на подаръците, предоставяни от клона на здравни специалисти ?
Не се дължат осигурителни и здравноосигурителни вноски върху левовата равностойност на предоставените подаръци на здравни специалисти, доколкото те не са свързани с упражняването на трудова дейност.
По отношение на въпросите, свързани с данъчното облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Ви предоставяме копие от писмо с Изх. № 20-00-263/17.10.2011 г., в което е изразено становище от ЦУ на НАП. Становището е изразено по отношение на местни юридически, но принципите за данъчно третиране са приложими и за промоционални (рекламни) дейности на клон на чуждестранно юридическо лице, осъществяващо търговия на едро с медикаменти и медицински изделия в България чрез място на стопанска дейност. В конкретния случай трябва да бъдат съобразени, както относимите текстове на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) с оглед спецификата на търговията на едро с лекарствени продукти, така и специфичните правила за определяне на данъчния финансов резултат при трансфери между място на стопанска дейност в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната, които са регламентирани в глава двадесета на част втора от ЗКПО.
Приложение: писмо Изх. № 20-00- 263/17.10.2011 г. /копие/.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »