задълженото с данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци лице в хипотезата на предоставени на държавно юридическо лице за управление имоти – общинска собственост /чл. 12, ал. З ЗОС/ и пр

Изх. № 92-00-513
Дата: 21. 02. 2008 г.
Изпращаме Ви становището на НАП по въпроса, поставен от Областна дирекция „Полиция“ – гр. …. относно задълженото с данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци лице в хипотезата на предоставени на държавно юридическо лице за управление имоти – общинска собственост /чл. 12, ал. З ЗОС/ и предоставени на ведомства за управление имоти – държавна собственост /чл. 15, ал. 2 ЗДС/, за съгласуване на становищата и изготвяне на отговор до подателя и община Шумен:
По силата на чл. 11, ал. 1 и ал. З ЗМДТ данъчнозадьлжено лице е собственикът на имота, а когато върху имота е учредено вещно право на ползване, данъчнозадължен е ползвателят.
Съгласно чл. 15, ал. 2 ЗДС имотите – публична държавна собственост се предоставят за управление на ведомствата и общините от Министерския съвет, а имотите – частна държавна собственост, се предоставят за управление на ведомствата и общините от областния управител по местонахождението на имота.
Управлението върху имоти и вещи – държавна собственост, включва правото на ведомствата и юридическите лица на бюджетна издръжка да ги владеят от името на държавата за своя сметка и на своя отговорност /чл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗДС/. Имотите и вещите се завеждат в баланса на ведомството или на юридическото лице на бюджетна издръжка /чл. 12, ал. 2 ППЗДС/.
Тъй като управляват предоставените им имоти от името на държавата, т. е. упражняват правото на собственика – държавата в определен обем, ведомствата и общините са данъчнозадължени лица по смисъла на чл. 11, ал. 1 ЗМДТ.
Същата правна конструкция е възприета и от Закона за общинската собственост в хипотезата на предоставяне на имоти – общинска собственост на юридически лица на общинска бюджетна издръжка и държавни юридически лица на бюджетна издръжка /чл. 12, ал. 1 и ал. З ЗОС/. В тези случаи юридическите лица – общински и държавни, упражняват правото на собственост на общината и на данъчнозадължени лица за управляваните от тях имоти.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дължими суми за обезпечения по чл. 60, ал. 1 и отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) <br

3_563/17.03.2017 г.ЗДДС, чл.112Относно: данъчно третиранепо Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дължими суми за обезпечения по чл. 60, ал. 1 и отчисления по

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изп

53-00-227/29.04.2010 г. ЗДДС, чл.12, ал.1чл.21, ал.2 чл.21, ал.4, т.1чл.82, ал.1чл.86, ал.3чл.113, ал.1чл.114, ал.1, т.13Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви

Осигуряване на управител в търговско дружество

2_166/31.01.2014 г.КСО – чл.4, ал.1, т.1;чл.4, ал.1, т.7;чл.6, ал.3;чл.10;ОТНОСНО: Осигуряване на управител в търговско дружествоИзлагате следната фактическа обстановка: търговското дружество е ЕООД. Сключен е договор

Определяне реда на облагане на доходите и начинът на осигуряване на лице – австрийски гражданин, назначен по договор за управление.

.№ ………………..Дата……………..……ДО……………………….Относно: Определяне реда на облагане на доходите и начинът на осигуряване на лице – австрийски гражданин, назначен по договор за управление.Уважаема госпожо …………………..,Във връзка