Задължително обществено осигуряване на лице, което е определено за директор на частна детска градина

КСО: чл. 4, ал. 1, т. 1; чл. 6, ал. 2, 3 и 7; чл. 10, ал. 1; чл. 127, ал. 1;
ЗЗО: чл. 40, ал. 1, т. 1;
НПОС: чл. 19, ал. 1
ОТНОСНО:Задължително обществено осигуряване на лице, което е определено за директор на частна детска градина
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …….. с вх. № ……. от 16.08.2016 г., Ви уведомяваме за следното:
Според изложеното в запитването, Частна детска градина „ХХ“ е открита с разрешение на Министъра на образованието съгласно чл. 11, ал. 3 от Закона за нарадоната просвета (ЗНП), същата е учебно заведение, което се управлява и представлява от директор. Директорът е назначен по трудово правоотношение с ЧДГ. До момента осигуряването му е ставало при категория персонал „ръководен служител“ с код по НКПД 1153. Осигурителният доход и възнаграждението отговарят на прага, определен за тази длъжност. За директора са внасяни 4,3% осигурителна вноска за УчПФ, тъй като считате, че има право на учителски стаж, съгласно ЗНП. В запитването пишете още, че ЧДГ е със статут на Юридическо лице (ЮЛ), но не е вписана съгласно Търговския закон (ТЗ), а е създадена съгласно ЗНП, поради което няма къде и как да впишете Договор за управление и контрол (ДУК), защото като страна възложител при ДУК следва да стои ЮЛ. Като единствена възможност до момента, директора да бъде осигуряван и да му се зачита учителски осигурителен стаж сте преценили трудовото правоотношение.
Към запитването е приложено копие на Заповед № РД-14-135 от 23.07.2004 г. на Министъра на образованието и науката, с която е дадено разрешение на ЕТ „АА“ да открие Частна детска градина „Дъга от мечти“ ие определена ЛГД да управлява и представлява детската градина.
Въпросът, който поставяте е как следва да се осигурява директорът на ЧДГ „ХХ“ и правилно ли е осигуряван до момента?
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на относимото законодателство, изразяваме следното становище:
Упражняването на трудова дейност е основополагащо за възникване на осигуряването за осигурените по Кодекса за социално осигуряване (КСО) социални рискове. Съгласно чл. 10, ал. 1 от кодекса осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. Изпълняването на длъжността „директор“ е трудова дейност, свързана с управлението и ръководството на детската градина, а в случаите, когато директорът е дал съгласието си за работа в детската градина – и с извършването на преподавателска работа. След като упражнява трудова дейност, директорът на частната детска градина подлежи на държавно обществено осигуряване.
Осигуряването на директора следва да се извършва съобразно правоотношението с частната детска градина, съответно основанието на което се полага трудът.
В запитването е посочено, че за директора на частната детска градина е възникнало трудово правоотношение. Осигуряването на работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране се провежда на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО задължително за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:
1.максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;
2.минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната
година за самоосигуряващите се лица, определен съобразно облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице;
3. основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.
Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 от КСО се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от кодекса (чл. 6, ал. 3 от КСО). Осигурителните вноски за тези лица се разпределят между осигурителите и осигурените по реда на чл. 6, ал. 3 от КСО.
Лицата, родени след 31 декември 1959 г., задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, ако са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б във фонд „Пенсии“ (чл. 127, ал. 1 от КСО).
На основание чл. 40, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 33 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), здравноосигурителни вноски за работниците и служителите се дължат върху дохода, върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.
Средствата в Учителския пенсионен фонд (УчПФ) се набират от осигурителни вноски, които ежемесечно се превеждат във фонда за лица, работещи на длъжности, осигурителният стаж на които се признава за учителски стаж. Съгласно чл. 6, ал. 7(нова, ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., предишен текст на § 22, ал. 7 от ПЗР на КСО) осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер на 4,3 на сто и е изцяло за сметка на осигурителя.
Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.
С оглед цитираните нормативни разпоредби, при възникнало трудово правоотношение и извършване на преподавателска работа,осигуряването надиректора на частната детска градина следва да се осъществява по гореописания ред.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »