Задължително обществено осигуряване на лице, упражняващо трудова дейност по договор за възлагане на управлението на чуждестранно търговско представителство

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7, ал. 3, т. 5 и 6, чл. 5, ал. 4, чл. 6, ал. 4, чл. 7, ал. 6 и чл. 127, ал. 1;
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 3;
ДОПК – чл. 128, ал. 1
ОТНОСНО:Задължително обществено осигуряване на лице, упражняващо трудова дейност по договор за възлагане на управлението на чуждестранно търговско представителство
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……./16.12.2013 г., отговаряме следното:
Посочвате, че повод за отправеното запитване е отказът, който сте получили с писмо Изх. № …/11.10.2013 г. при ТП на НОИ гр. ….., за заверка на осигурителния Ви стаж и доход за периода 2006 г. – 2008 г. като лице, упражняващо трудова дейност по договор за управление и контрол на търговско представителство на „…” ООД, ЕИК …, с мотив, че не попадате сред лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. Интересувате се, следва ли в тази връзка да се направят корекции и договорът Ви да се регистрира по Кодекса на труда или трябва търговското представителство да Ви осигурява под някаква друга форма.
При така представената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите по задължителното обществено осигуряване, изразяваме следното становище:
На основание чл. 24, ал. 1 (отм. – ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 04.05.2004 г., нов – ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в страната търговски представителства, които трябва да бъдат регистрирани в Българската търговско-промишлена палата. Представителството не е юридическо лице и не може да извършва стопанска дейност (ал. 2 от същия член). Търговското представителство е задължено лице по смисъла на чл. 14 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в качеството си на работодател/осигурител по отношение на заетия в него персонал – лица, наети по трудови или без трудови правоотношения и по договори за управление и контрол.
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7, в редакцията до 31.12.2013 г. от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:` управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества. В сила от 01.01.2014 г. в текста на разпоредбата са добавени и клоновете на търговските дружества и на едноличните търговци (изм. – ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.).
Търговското представителство няма статут на търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) или на неперсонифицирано дружество по смисъла на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), поради което неговият управител не попада сред лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. Поради това, държавното обществено осигуряване на управителите на търговски представителства следва да се извършва съобразно правоотношението, въз основа на което се упражнява съответната трудова дейност по чл. 4 от КСО.
Договорът за управление няма изрична уредба извън регламента в Търговския закон, следователно за този вид договори се прилагат общите разпоредби на гражданското право, в частност на Закона за задълженията и договорите.
От изложеното в писмото Ви става ясно, че в случая Вие сте сключили договор за възлагане управлението на чуждестранно представителство, който не е трудов.
Предвид цитираната нормативна уредба, след като за упражняваната трудова дейност като управител на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице за Вас разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО не е приложима и доколкото договорът за управление, който сте сключили, не е трудов, осигуряването Ви за фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) следва да се извършва по реда, определен за лицата, работещи без трудовоправоотношение.
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец. Според т. 6 от същата алинея, ако работещите без трудово правоотношение лица са осигурени на друго основание през съответния месец, те подлежат на задължително осигуряване за посочения осигурен риск, независимо от размера на полученото възнаграждение.
Възнаграждението за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО, върху което се дължат осигурителни вноски, се определя след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 6, ал. 4 от КСО).
Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за тези лица са в размерите за фонд „Пенсии” и се разпределят между възложителя и осигуреното лице по реда, определен в чл. 6, ал. 3 и чл. 157, ал. 3 от КСО. От 01.01.2013 г. осигурителните вноски се внасят от осигурителя до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението (чл. 7, ал. 6 от КСО).
За родените след 31.12.1959 г. се дължат и вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд (чл. 127, ал.1 от КСО). Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, и в същите срокове.
Здравното осигуряване на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Здравноосигурителните вноски се внасят по аналогичен ред на вноските за социално осигуряване.
За лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, се подават данни съгласно чл. 5, ал. 4 от КСО (декларации образец № 1 и 6) от възложителите/осигурителите. В декларация образец № 1 за посочените лица за вид осигурен в т. 12 от декларацията се попълва код 14.
Във връзка с гореизложеното и с оглед неправилното Ви осигуряване на основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО за визирания в запитването Ви период, е необходимо да бъдат извършени съответните корекции в подадените за Вас данни с декларации образец № 1 и 6. Корекциите се извършват по реда на чл. 6а (нов – ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Съгласно чл. 128, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от НАП, се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от НАП. Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго (чл. 129 от ДОПК).
В заключение следва да отбележим, че функциите и правомощията на НАП са свързани с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство, но не и с коментиране на възможността за прилагане на законови норми на други нормативни актове. Тълкуването на разпоредбите на трудовото законодателство, както и цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство, са от компетентността на Изпълнителна агенция “Инспекция по труда” и нейните поделения (чл. 399, ал. 1 от КТ).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest