ЗДДС, чл.131

1_3/12.01.2011
ЗДДС – чл. 131
По повод Ваше запитване, постъпило в дирекция „ОУИ” – ……изразяваме следнотостановище:
Съгласно описаната фактическа обстановка по образувано изпълнително дело пред частен съдебен изпълнител е извършена продан на недвижим имот. Поради липса на други участници в публичната продан за купувач е обявен взискателя. На 10.05.2010 г. е издадено постановление за възлагане на недвижимия имот, изнесен на публичната продан. Постановлението е обжалвано пред окръжния съд, а постановеното решение по спора пред апелативния съд. Постановлението за възлагане е влязло в сила на 22.12.2010 г.
Въпросът, който се поставя е дължи ли се ДДС за извършената публична продан по изпълнителното дело при условие, чеипотекарния длъжник и собственик на процесния имот е дерегистриран по ЗДДС на 23.11.2010 г.
Режимът на доставки на стоки или услуги при публична продан по ДОПК или по ГПК или продажба по ЗОЗ, регламентиран в чл.131 от ЗДДС, е приложим само в случаите, когато длъжникът е регистрирано лице по ЗДДС. При определянето на момента, към който длъжникът следва да бъде регистриран по ЗДДС при публична продан, следва да се има предвид:
Целта на принудителното изпълнение е да се удовлетвори вземането на кредитора по способите, предвидени в закона, като същевременно се осигури приложението и на нормите, предвидени в защита на правата на длъжника. Публичната продан на недвижим имот или движими вещи е един от способите за принудително изпълнение, извършващо се чрез съвкупност от актове. Фактическият състав на публичната продан завършва с окончателното възлагане на имота или движимата вещ. Възлагането на имота има вещноправно действие, т.е. правото на собственост чрез възлагане по реда на чл.496 от ГПК се придобива от деня на постановлението за възлагане дори и то да е обжалвано. От деня на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота. Правата, които трети лица са придобили върху имота, не могат да бъдат противопоставени на купувача, ако тези права не могат да се противопоставят на взискателите- чл.496, ал.2 от ГПК. В този смисъл, считаме, че към датата на постановлението следва да е налице изискването на регистрация по ЗДДС на длъжника, а не към датата на влизането в сила на постановлението за възлагане на вещта. Когато това изискване не е налице, отпада и задължението по чл.131 от ЗДДС за начисляване на данъка по продажбата.

Оценете статията

Вашият коментар