задължително здравно осигуряване на български гражданин, пребивавал в трета страна (държава, която не е член на Европейския съюз (ЕС)

Изх. № ЕП-03-00-4
Дата: 08.02.2021 год.
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 2;
ЗЗО, чл. 40а;
ЗЗО, чл. 40в.

ОТНОСНО: задължително здравно осигуряване на български гражданин, пребивавал в трета страна (държава, която не е член на Европейския съюз (ЕС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), чрез Министерския съвет, е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №ЕП-03-00-4/13.01.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
29 години сте живял и работил като инженер в Кот Дивоар. От 2020 г. се завръщате в България със семейството си с цел оставане в страната. След завръщането си Ви вече четири месеца живеете без здравноосигурителни права.
Поставяте въпрос относно здравноосигурителния Ви статус след завръщането Ви в България.
Предвид изложената в запитването неясна фактическа обстановка и в съответствие с относимата нормативна уредба, по въпросите, които са от компетентността на НАП, изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е определен в чл. 33 от ЗЗО. Задължително осигурени в НЗОК са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, както и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България.
За постоянно живеещи на територията на Република България се считат лицата, които фактически и трайно пребивават в страната повече от 183 дни през календарната година. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, пребиваващи в страната повече от 183 дни през календарната година, са в кръга на осигурените в НЗОК лица и подлежат на задължително здравно осигуряване по българското законодателство. Съответно за периодите на пребиваване извън страната повече от 183 дни през календарната година, тези лица не подлежат на задължително здравно осигуряване в НЗОК.
Предвид изложеното, в случай че Вие имате двойно гражданство, едното от които е българско, за периодите на пребиваване извън страната повече от 183 дни през календарната година не подлежите на задължително здравно осигуряване в НЗОК. Във връзка с произтичащите от ЗЗО и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс задължения за НАП относно формиране на здравноосигурителния статус на лицата, установяване на задълженията за задължителни здравноосигурителни вноски, тяхното обезпечаване и събиране, за да бъдете освободен от задължително здравно осигуряване на основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, следва да представите документи в компетентната ТД на НАП по постоянен адрес. Документите, които се представят са: международен паспорт или документ, издаден от МВР за периоди на пребиваване в чужбина (вземат се предвид само годините, през които пребиваването в чужбина е повече от 183 дни), както и документ, удостоверяващ чуждото гражданство и датата на придобиване. В случай, че представите документ, съставен на чужд език, той следва да бъде придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач. Изброяването е примерно, като доказателство за пребиваване в чужбина е възможно да бъдат взети предвид и други документи. Преценката, относно доказателствената стойност на тези документи, се извършва от органът по приходите. Въз основа на данните, посочени в представените документи, здравноосигурителният Ви статус следва да бъде актуализиран.
Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 40в от ЗЗО, съгласно която българските граждани, които са граждани и на друга държава и живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни вноски, като подадат в НАП декларация по образец, утвърден със заповед на Министъра на финансите.
В случай, че Вие нямате двойно гражданство следва да имате предвид, че В ЗЗО е определен специален ред за осигуряване на българските граждани, които пребивават продължително в чужбина. В чл. 40а от ЗЗО е предоставена възможност за освобождаване на тези лица от задължително здравно осигуряване при определени условия. Българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година, след подадено заявление до компетентната териториална дирекция на НАП.
При завръщането в страната условие за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а на ЗЗО е лицето да подаде заявление за завръщане в страната в компетентната ТД на НАП и да представи доказателствени документи за пребиваване в чужбина повече от 183 дни през една календарна година.
Възстановяването на здравноосигурителните права на лицата, за които са изпълнени условията на чл. 40а от ЗЗО, при завръщането им в страната се извършва по реда на чл. 40а, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗО, а именно:
1. След изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано (чл.40а, ал. 2 от ЗЗО).
2. След еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските (чл. 40а, ал.3 от ЗЗО).
Във връзка с желанието Ви за предварително внасяне на здравноосигурителните Ви вноски до края на месец 03.3021 г. следва да имате предвид, че:
В случай, че спрямо Вас е приложима хипотезата на чл. 40а, ал. 2, видно и от самата разпоредба, дори и при авансово плащане на здравноосигурителните вноски, здравноосигурителните Ви права могат да бъдат възстановени едва след изтичане на 6 последователни месеца, през които сте осигуряван.
Съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗЗО, размерът на здравноосигурителната вноска се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на НЗОК, поради което размерът на здравноосигурителната вноска за всяка следваща календарна година може да бъде различен от предходната.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

За приключване

5/5

Вашият коментар