задължително здравно осигуряване в Република България на лице, което е подчинено на законодателството на друга държава членка на ЕС, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

Изх. № ЕП-04-03-18
Дата: 21.04.2021 год.
ЗЗО, чл. 33, ал. 2;
ЗЗО, чл. 39, ал. 6;
Регламент № 883/2004, чл. 11(1).

ОТНОСНО: задължително здравно осигуряване в Република България на лице, което е подчинено на законодателството на друга държава членка на ЕС, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е постъпило Ваше писмо с вх. №ЕП-04-03-18 от 12.04.2021 г., препратено по компетентност от Министерство на здравеопазването, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дъщеря Ви е навършила 26 годишна възраст на 16.01.2021 г. Към момента завършва магистратура в Германия. От 01.01.2021 г. се осигурява здравно там.
Интересувате се във връзка със задължителното здравно осигуряване на дъщеря Ви в България трябва ли да подава някакви документи? И ако отговора е положителен – какви са тези документи?
Предвид изложената непълна фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и функционалната компетентност на НАП, изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е определен в ЗЗО. Съгласно чл. 33, ал. 2 от същия закон лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка, не са задължително осигурени в НЗОК.
Като държава членка на Европейския съюз (ЕС) България прилага правилата за координация на системите за социална сигурност. Тези правила са въведени с Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004) и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №987/2009). Като източник на вторичното право на ЕС регламентите се прилагат пряко и с приоритет в случаи на противоречие с националното законодателство на държавите членки на ЕС. Определяне на приложимото законодателство е един от основните принципи, установени с Регламент (ЕО) № 883/2004. Според този принцип, лицата, за които се прилага регламента са подчинени на законодателството на само една държава членка (основание чл. 11(1) от Регламент № 883/2004).
Предвид гореизложеното, ако спрямо дъщеря Ви за периода след 01.01.2021 г., съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, е приложимо законодателството на Германия, тя не попада в кръга на задължително осигурените лица и не следва да внася здравноосигурителни вноски в НЗОК (основание чл. 33, ал. 2 от ЗЗО).
Лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка не са задължително осигурени в НЗОК по силата на закона и нямат задължение да уведомяват или представят документи пред НАП за това обстоятелство.
Следва да се има предвид, че съгласно чл. 39, ал. 6 от ЗЗО здравноосигурителният статус, необходим за упражняване на здравноосигурителните права, се формира въз основа на данните за здравно осигуряване от заявления и декларации по този закон, вписвания в официални публични регистри, писмени доказателства, предоставени от лицата, и внесените или дължимите здравноосигурителни вноски. На основание цитираната разпоредба формирането на здравноосигурителния статус на лицата се извършва към определена дата въз основа на наличните в информационната система на НАП данни за здравно осигуряване към тази дата. С оглед формиране на здравноосигурителния им статус лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка, могат да представят пред НАП документи, които да удостоверят факта, че попадат в кръга на лица по чл. 33, ал. 2 от ЗЗО. Удостоверяването се извършва чрез формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава членка. Въз основа на данните, посочени в документа месеци без данни за здравно осигуряване се покриват и се коригира здравноосигурителния им статус. За посочените в документа периоди се счита, че лицето, в чиято полза е издаден, е включено в система на здравно осигуряване в друга държава членка. За въпросните периоди, с оглед здравноосигурителните му права, то се смята за включено в система на здравно осигуряване в друга държава членка, за чиято сметка може да ползва здравна помощ в България.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар