fbpx

задължително здравно осигуряване в Република България на лице, което е подчинено на законодателството на друга държава членка на ЕС, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

Изх. № ЕП-04-03-18
Дата: 21.04.2021 год.
ЗЗО, чл. 33, ал. 2;
ЗЗО, чл. 39, ал. 6;
Регламент № 883/2004, чл. 11(1).

ОТНОСНО: задължително здравно осигуряване в Република България на лице, което е подчинено на законодателството на друга държава членка на ЕС, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е постъпило Ваше писмо с вх. №ЕП-04-03-18 от 12.04.2021 г., препратено по компетентност от Министерство на здравеопазването, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дъщеря Ви е навършила 26 годишна възраст на 16.01.2021 г. Към момента завършва магистратура в Германия. От 01.01.2021 г. се осигурява здравно там.
Интересувате се във връзка със задължителното здравно осигуряване на дъщеря Ви в България трябва ли да подава някакви документи? И ако отговора е положителен – какви са тези документи?
Предвид изложената непълна фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и функционалната компетентност на НАП, изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е определен в ЗЗО. Съгласно чл. 33, ал. 2 от същия закон лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка, не са задължително осигурени в НЗОК.
Като държава членка на Европейския съюз (ЕС) България прилага правилата за координация на системите за социална сигурност. Тези правила са въведени с Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004) и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №987/2009). Като източник на вторичното право на ЕС регламентите се прилагат пряко и с приоритет в случаи на противоречие с националното законодателство на държавите членки на ЕС. Определяне на приложимото законодателство е един от основните принципи, установени с Регламент (ЕО) № 883/2004. Според този принцип, лицата, за които се прилага регламента са подчинени на законодателството на само една държава членка (основание чл. 11(1) от Регламент № 883/2004).
Предвид гореизложеното, ако спрямо дъщеря Ви за периода след 01.01.2021 г., съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, е приложимо законодателството на Германия, тя не попада в кръга на задължително осигурените лица и не следва да внася здравноосигурителни вноски в НЗОК (основание чл. 33, ал. 2 от ЗЗО).
Лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка не са задължително осигурени в НЗОК по силата на закона и нямат задължение да уведомяват или представят документи пред НАП за това обстоятелство.
Следва да се има предвид, че съгласно чл. 39, ал. 6 от ЗЗО здравноосигурителният статус, необходим за упражняване на здравноосигурителните права, се формира въз основа на данните за здравно осигуряване от заявления и декларации по този закон, вписвания в официални публични регистри, писмени доказателства, предоставени от лицата, и внесените или дължимите здравноосигурителни вноски. На основание цитираната разпоредба формирането на здравноосигурителния статус на лицата се извършва към определена дата въз основа на наличните в информационната система на НАП данни за здравно осигуряване към тази дата. С оглед формиране на здравноосигурителния им статус лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка, могат да представят пред НАП документи, които да удостоверят факта, че попадат в кръга на лица по чл. 33, ал. 2 от ЗЗО. Удостоверяването се извършва чрез формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава членка. Въз основа на данните, посочени в документа месеци без данни за здравно осигуряване се покриват и се коригира здравноосигурителния им статус. За посочените в документа периоди се счита, че лицето, в чиято полза е издаден, е включено в система на здравно осигуряване в друга държава членка. За въпросните периоди, с оглед здравноосигурителните му права, то се смята за включено в система на здравно осигуряване в друга държава членка, за чиято сметка може да ползва здравна помощ в България.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Писмо с Изх. №20-00-104; 21.05.2018 г.;

Изх. №20-00-10421.05.2018 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-104/05.04.2018 г., относно прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Спогодбата между Република България и Република Корея за

Данъчно третиране на доходите от продажба на гора, реституирана по реда на нормативен акт, и на доходите от продажба на дървесина от реституирана гора. Деклариране на доходите от наем.

Изх. № 24-34-797Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите от продажба на гора, реституирана по реда на нормативен акт, и на доходите от продажба на дървесина от реституирана гора. Деклариране на доходите от наем.В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – София и препратено по компетентност в

Социално и здравно осигуряване на собственик на търговско дружество /ЕООД/, който получава наследствена пенсия

КСО – чл. 4, ал. 3, т. 2, ал. 4, и ал. 6, чл. 6, ал. 7 и ал. 8;ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 2;НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 1, ал. 2 и ал. 6ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на собственик на търговско дружество /ЕООД/, който получава наследствена пенсияДепозирали сте в Дирекция ”Обжалване

Становище на НАП с Изх. № 24-39-78 от Дата: 03.12.2018 год.

Изх. № 24-39-78Дата: 03.12.2018 год. ЗКПО, чл. 139, т. 1; ЗКПО, чл. 140, ал. 8; ЗКПО, чл. 140, ал. 9, т. 4; ЗКПО, чл. 140, ал. 9, т. 5. ОТНОСНО: данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при вливане на дъщерно предприятие в дружество-майка Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило

Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

КСО: чл. 5, ал. 4, т. 1; чл. 5, ал. 6; чл. 9, ал. 1, т. 1 и 4;Наредба № Н-13/2019 г.: чл. 4, ал. 8 и 9; ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите

приложението на разпоредбите на чл. 79, ал. 3 и чл. 80, ал. 1, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_2100/20.11.2018 г. ЗДДС, чл. 12, ал. 1;ЗДДС, чл. 45, ал. 3 и ал. 7;ЗДДС, чл. 79, ал. 2; ЗДДС, чл. 79, ал. 3, т. 1;ЗДДС, чл. 80, ал. 1, т. 2;ДР на ЗДДС, § 1, т. 5, т. 31, т. 32 и т. 83;Регламент за изпълнение /ЕС/ 1042/2013 г., чл. 13б ОТНОСНО: приложението на разпоредбите

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставките на стоки от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) до Република България през преходния период

Изх. № М-26-М-108Дата: 07.04.2020 год.ЗДДС, чл. 6, ал. 2;ЗДДС, чл. 13, ал. 1. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставките на стоки от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) до Република България през преходния период Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите

Признаване на разходи за облекло по реда на ЗКПО

ОТНОСНО: Признаване на разходи за облекло по реда на ЗКПО Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № …… от 23.10.2019 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, препратено по компетентност за отговор от Дирекция ОДОП, Ви уведомявам за следното:В запитването предприятието е посочило, че предметът му на дейност са продуктови и бизнес представяния.Във

Scroll to Top