Задължително здравно осигуряване на гражданин на Русия с разрешено постоянно пребиваване на територията на Република България

ИТ-00-8/18.01.2019 г.

чл.33, ал.1, т.3 от ЗЗО
чл.40, ал.5, т. 1 и 2 от ЗЗО

ОТНОСНО: Задължително здравно осигуряване на гражданин на Русия с разрешено постоянно пребиваване на територията на Република България

Във Ваше запитване, постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр…… с вх.№……… е описана следната фактическа обстановка:
Гражданка на Русия пребивава в Република България. Видно от приложено към запитването решение, издадено от Областна дирекция на МВР, на 11.10.2018 г. на руската гражданка е разрешено право на постоянно пребиваване на чужденец в България.
Във връзка с това е поставен въпроса как може да се платят дължимите здравноосигурителни вноски по електронен път.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното принципно становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/, е определен в чл.33 от Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/.
Съгласно чл.33, ал.1, т.3 от ЗЗО задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна.
В чл.34, ал.1, т.2 от ЗЗО е указано, че задължението за осигуряването на лицата по чл.33, т.3 от закона възниква от датата на получаването на разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.
Следователно, за Вас, задължение за здравно осигуряване възниква от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване в Република България.
Редът за внасяне на задължителните здравноосигурителни вноски е регламен-тиран в чл.40 от ЗЗО.
Изложената в писмото фактическа обстановка е непълна, поради което не може да се направи преценка дали подлежите на осигуряване на основание чл.40, ал.1, 2 или 3 от ЗЗО. Следва да се има предвид, че ако не подлежите на осигуряване на тези основания, приложима е разпоредбата на чл.40, ал.5 от ЗЗО. Лицата, които нямат доходи, върху които се дължат здравноосигурителни вноски на друго основание и не подлежат на осигуряване от държавния бюджет, дължат здравноосигурителни вноски. Вноските са за тяхна сметка и се внасят до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят, върху месечен осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2018 г. дължимата месечна вноска е в размер на 22 лв., а за 2019 г. – 22,40 лв. В случай, че осигурените по чл.40, ал.5 от ЗЗО лица, през годината са получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, те извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване.
Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.5, т.2 от ЗЗО лицата, които не подлежат на осигуряване на друго основание, са длъжни да декларират това обстоятелство с декларация. Тя се подава по ред, определен с Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържа-нието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Лицата, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл.40, ал.5, т.1 от ЗЗО, подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларация образец № 7, съгласно приложение № 7 за възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание /чл.2, ал.6 от същата наредба/. Декларацията се подава лично или от упълномощено лице до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл.40, ал.5, т.1 от ЗЗО.

Съгласно чл.178 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/ публичните задължения се изпълняват доброволно чрез плащане в брой или безкасово по съответната сметка. Публичните задължения, установявани или събирани от Националната агенция за приходите, с изключение на задълженията по Закона за местните данъци и такси се плащат безкасово. Безкасовото плащане се извършва чрез терминално устройство ПОС с платежна карта или чрез банка с платежно нареждане /вносна бележка/ за плащане към бюджета по образец, утвърден от министъра на финансите или от упълномощено от него лице, съгласуван с Българската народна банка.
В запитването си посочвате, че желаете да заплатите здравните си осигуровки по интернет. В този смисъл, може да платите дължимите от Вас осигурителни вноски/вкл. и други публични задължения/ по интернет по два начина:
– чрез виртуален ПОС терминал на НАП – за да ползвате тази услуга е необходимо да притежавате банкова карта на Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club или Bcard, издадена от българска или чуждестранна банка. За да извършите плащане следва да влезете в портала за електронни услуги на НАП и да изберете услугата със свободен достъп за плащане на задължения към бюджета по електронен път /не се изисква регистрация/ или услугата на НАП „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“, достъпна с персонален идентификационен код /ПИК/ или с квалифициран електронен подпис.
– към банкова сметка на НАП чрез ePay – за да ползвате тази услуга трябва:
* да регистрирате банкова си карта за разплащане в интернет. Това става в банката издател на вашата карта или от банкомат на същата банка;
* да се регистрирате в ePay.bg;
* да регистрирате банковата карта в системата за електронни плащания на ePay.bg; или
* да захраните със средства микросметка в ePay.bg;
* да влезете в портала за електронни услуги на НАП и да изберете услугата със свободен достъп за плащане на задължения към бюджета по електронен път /не се изисква регистрация/, или електронна услуга на НАП „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“, достъпна с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код.

Следва да отбележим, че плащането чрез виртуален ПОС терминал на НАП е без такса и се отразява в данъчно-осигурителната сметка на клиента, веднага след получаване на потвърждение от банката-издател на картата. Това означава, че задълженията се погасяват на момента, а не за 24 или повече часа, както е при традиционните банкови преводи. Обръщаме внимание, че когато се плащат задължения към други институции /например глоби от КАТ/ или задължения, които са в процес на принудително изпълнение, погасяването им се отразява след допълнителна обработка и разпределение им отнема повече време.
За улеснение на клиентите на НАП, на официалния сайт на агенцията /www.nap.bg/ е публикувано Ръководство на потребителя за плащане по електронен път на задължения към НАП чрез виртуален ПОС терминал.

5/5

Вашият коментар