fbpx

задължително здравно осигуряване на лица с двойно гражданство, едното от които е българско

Изх. № ЕП-02-01-4
Дата: 25.03.2020 год.
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 2;
ЗЗО, чл. 40в.

ОТНОСНО: задължително здравно осигуряване на лица с двойно гражданство, едното от които е българско

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило, изпратено по електронен път Ваше писмо, заведено с вх. №ЕП-02-01-4/12.03.2020 г., с което е поискано разяснение относно здравноосигурителните права на лице, което е с двойно гражданство, едното от които е българско.
С оглед относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е определен в чл. 33 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от същия закон задължително осигурени в НЗОК са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, както и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България. За постоянно живеещи на територията на Република България се считат лицата, които фактически и трайно пребивават в страната повече от 183 дни през календарната година.
Предвид изложеното, в случай че български гражданин, който е с двойно гражданство, пребивава в страната повече от 183 дни през календарната година, той е в кръга на осигурените в НЗОК лица и подлежи на задължително здравно осигуряване по българското законодателство. Съответно за периодите на пребиваване извън страната повече от 183 дни през календарната година, не подлежи на задължително здравно осигуряване в НЗОК.
Съгласно разпоредбата на чл. 40в от ЗЗО българските граждани, които са граждани и на друга държава и живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни вноски, като подадат в НАП декларация по образец, утвърден със заповед на Министъра на финансите.
Във връзка с произтичащите от ЗЗО и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс задължения за НАП относно формиране на здравноосигурителния статус на лицата, установяване на задълженията за задължителни здравноосигурителни вноски, тяхното обезпечаване и събиране, с оглед прилагане разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 2 и чл. 40в от ЗЗО, лицата следва да представят в компетентната ТД на НАП по постоянен адрес документи, доказващи пребиваването в чужбина повече от 183 дни през една календарна година. Документите, които се представят са:
– паспорт или документ, издаден от Министерство на вътрешните работи, от който са видни датите на влизане и излизане от страната (вземат се предвид само годините, през които пребиваването в чужбина е повече от 183 дни) или документ, издаден от компетентните органи на съответната държава;
– документ, удостоверяващ чуждото гражданство и датата на придобиване.
Изброяването е примерно. Като доказателство за пребиваване в чужбина е възможно да бъдат взети предвид и други документи. Преценката относно доказателствената стойност на тези документи във връзка с дейността на НАП се извършва от органа по приходите.
Следва да се отбележи, че формирането на здравноосигурителния статус на лицата, които са задължително осигурени в НЗОК е с цел упражняването на здравноосигурителните им права, без това да е свързано с начисляване на задължения за здравноосигурителни вноски.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложение на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС в случай на публична продан по реда на ГПК

3_954/25.03.2010 гЗКПО, чл. 66, ал. 1 и ал. 2;ЗДДС, чл. 45, ал. 3;ЗДДС, чл. 45, ал. 5, т. 1;ЗДДС, чл. 86, ал. 4;ЗДДС, чл.113, ал. 8;ЗДДС, чл. 131, ал. 1 и ал. 2;ППЗДДС, чл. 83Относно: приложение на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС в случай на публична продан по реда на ГПКСпоред изложеното в запитването дружеството

Становище на НАП с Изх. №53-04-16 от 01.02.2019 г.

Изх. №53-04-1601.02.2019 г.Чл. 33, 38 ЗДДФЛ В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-16/09.01.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:Дружеството, в което сте бил акционер е прекратено с ликвидация, като заличаването е

Облагане с данък върху недвижимите имоти на имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на държавно предприятие

Изх. № 92-00-279Дата:15.05.2012 год. ЗМДТ, чл. 24, ал. 1, т. 1;ЗМДТ, чл. 24, ал. 1, т. 2; ЗМДТ, чл. 24, ал. 2.относно:Облагане с данък върху недвижимите имоти на имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на държавно предприятие В отговор на въпроса относно освобождаване от данък на имот – административна сграда, публична държавна собственост,

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-341/16.05.2016 г. ЗДДС,чл.3, ал.1 и ал.2В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … e постъпило Вашe писмено запитване, прието с вх. № 53-04-341/…04.2016 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:Упражнявате дейност като свободна професия (адвокат) и сте регистрирана по ЗДДС (BG …Посочвате,

извършване на почистване на климатични инсталации на кораби и яхти. Услугата ще се извършва извън територията на Република България на юридически лица, които са установени извън Общността.

В Дирекция ОДОП –постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-5/ 08.01.2015г. Дружеството преговаря за извършване на услуги: почистване на климатични инсталации и консултации, относно извършване на почистване на климатични инсталации на кораби и яхти. Услугата ще се извършва извън територията на Република България на юридически лица, които са установени извън Общността.Поставен е въпрос: Според изисканите

прилагането на чл. 59, ал. 1 ЗМДТ и по-конкретно относно определяне на компетентния орган за удостоверяване на действащи катализаторни устройстви на превозни средства с мощност на двигателя до 74 кW

Изх. № 24-33-57Дата: 19.05.2008 год. ЗМДТ, чл. 54, ал. 4; ЗМДТ, чл. 59, ал. 1.В отговор на поставения въпрос относно прилагането на чл. 59, ал. 1 ЗМДТ и по-конкретно относно определяне на компетентния орган за удостоверяване на „действащи катализаторни устройстви“ на превозни средства с мощност на двигателя до 74 кW, Ви уведомяваме :В чл. 59,

дължимост на осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд (УПФ) на основание чл. 19, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

3_887/28.03.2013 г.КСО – § 22 от ПЗР;НПОС – чл. 19, ал. 4Относно: дължимост на осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд (УПФ) на основание чл. 19, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) Според изложеното в запитването лицето работи като възпитател в Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), с. ………, община

данъчно третиране на бракуване и разрушаване на ДМА – сграда съгласно Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

3_1907/22.04.2009г.ЗДДС, чл. 79, ал. 6ЗДДС, чл. 80, ал. 2, т. 6Относно: данъчно третиране на бракуване и разрушаване на ДМА – сграда съгласно Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/Съгласно фактическата обстановка, изложена в запитването през м.05.2005г. дружество „Х” е закупило ДМА – сграда „Аспирационна кула” и е упражнило право на приспадане на данъчен кредит. През

Scroll to Top