задължително здравно осигуряване в Република България на българска гражданка, съпруга на пенсионер от американската армия, притежаваща документи за здравно осигуряване в TRICARE

Изх. № М-24-13-14
Дата: 11.12.2020 год.
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 1;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2;
ЗЗО, чл. 40, ал. 5;
ЗЗО, чл. 40а.

ОТНОСНО: задължително здравно осигуряване в Република България на българска гражданка, съпруга на пенсионер от американската армия, притежаваща документи за здравно осигуряване в TRICARE

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), чрез ТД на НАП …., офис „….“, е постъпило Ваше запитване с вх. №М-24-13-14 от 20.11.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Вие сте българска гражданка и не притежавате двойно гражданство. От 2016 г. сте омъжена за американски гражданин, който е бивш военен. От 2015 г. до 2018 г. пребивавате в Германия, където сте осигурявани от американската армия. През 2018 г. съпругът Ви се пенсионира и от тогава започвате да живеете в Република България. Американската армия продължава да Ви осигурява и тук. Осигурителната агенция на американските военни сили се казва TRICARE. Американското Ви осигуряване е пожизнено, но Вие желаете да внасяте задължителни здравноосигурителни вноски в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) като самоосигуряващо се лице. Разполагате с официални документи от TRICARE, които свидетелстват, че те Ви осигуряват от месец февруари 2016 г. Документите са официално преведени на български език и са нотариално заверени.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Каква е възможността да се включите в кръга на задължително осигурените в НЗОК лица и да внасяте задължителни здравноосигурителни вноски като самоосигуряващо се лице?
С оглед на описаната фактическа обстановка и компетентността на НАП предоставяме следното принципно становище:
Свързаните със здравното осигуряване обществени отношения са регламентирани със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Кръгът на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е определен в чл. 33 от същия закон. Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЗО задължително осигурени в НЗОК са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава.
От приложените към запитването документи става ясно, че TRICARE е световната здравна програма на Министерството на отбраната на САЩ, която е на разположение на отговарящите на условията бенефициенти, принадлежащи към някоя от седемте униформени служби – американската армия, американските военноморски сили, американските военновъздушни сили, американската морска пехота, американската брегова охрана, Корпусът на американската служба за обществено здравеопазване и Националната администрация за океаните и атмосферата. Лицата, които отговарят на условията за обезщетения за здравни услуги TRICARE, могат да включват действащ военен персонал, пенсионери и членове на близкото им семейство. Тези лица, които отговарят на изискванията на TRICARE имат право на всеобхватно здравно обслужване за спешна и неотложна помощ, в случай че се разболеят или наранят, докато пътуват/пребивават в чужбина.
TRICARE е световна здравна програма на Министерството на отбраната на САЩ, която е на разположение на отговарящите на условията бенефициенти. Управлява се от Агенцията за  отбранително здравеопазване  под ръководството на помощник-министъра на отбраната на САЩ . Тя е здравна програма на американските военни сили за униформени служители, пенсионери и техните семейства по целия свят.  Програмата предоставя  покритие на своите бенефициенти, включително здравни планове, специални програми, рецепти, зъболекарски планове. Целта на програмата е да подкрепя американската военна мисия чрез насърчаване, защита, поддържане и възстановяване на здравето.
От изложеното е видно, че TRICARE не представлява специална схема на осигуряване в международна организация, при прилагането на която длъжностни лица, както и членове на техните семейства, се ползват по отношение на заплатите и възнагражденията, изплащани им от тези международни организации от освобождавания от задължителни осигурителни вноски. Не е автономна схема за осигуряване за временна нетрудоспособност поради болест или здравно осигуряване. Също така не е специфична социално-осигурителна схема, която е самостоятелна и независима спрямо лицата, които са осигурени в нея. За периода на здравно осигуряване в тази програма лицата не са осигурени по специална схема в международна организация, която изключва внасянето на задължителни осигурителни вноски в България, поради което за периодите на здравно осигуряване в нея същите подлежат на задължително здравно осигуряване съгласно българското законодателство по общия ред на ЗЗО.
От съдържанието на документите, приложени към писмото Ви, е видно, че за периода след 16.02.2016 г. сте обхваната от една от администрираните от TRICARE програми. Тъй като, както стана ясно от изложеното дотук, за този период не сте осигурена по специална схема, подлежите на задължително здравно осигуряване съгласно българското законодателство.
Относно желанието Ви да внасяте задължителни здравноосигурителни вноски в НЗОК като самоосигуряващо се лице следва да имате предвид:
В чл. 40 от ЗЗО са регламентирани доходите, сроковете и начинът за внасянето на здравноосигурителните вноски по видове осигурени лица, които са в кръга на лицата, подлежащи на задължително осигуряване в НЗОК.
Здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО) се извършва по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО. Съгласно цитираната разпоредба тези лица се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3 (без трудови правоотношения), през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО. Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност. Вноските се внасят за сметка на самоосигуряващите се лица до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, а окончателната осигурителна вноска най-късно в срока за подаване на данъчната декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
На основание изложеното, при условие че извършвате трудова дейност като самоосигуряващо се лица по смисъла на КСО, подлежите на задължително здравно осигуряване по описания ред.
За периодите, през които лицата не подлежат на задължително здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО и няма друго основание за осигуряване, е приложима разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от същия закон. Съгласно тази разпоредба, в случай че за тях не са дължими здравноосигурителни вноски на друго основание по реда на чл. 40, ал. 1, 2 и 3 от ЗЗО, те дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. В случай, че тези лица през годината са получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, те извършват годишно изравняване на осигурителния доход, съгласно данните от данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. На основание разпоредбата на чл. 40, ал. 5, т. 2 от ЗЗО лицата, които не подлежат на осигуряване на друго основание, са длъжни да декларират това обстоятелство с декларация. Тя се подава по ред, определен с Наредба №Н-13/17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (предишна Наредба №Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, в сила до 02.01.2020 г.). Лицата, които имат задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларация образец №7 за възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание. Декларацията се подава лично или от упълномощено лице до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.
Не на последно място следва да имате предвид, че в ЗЗО е определен специален ред за осигуряване на българските граждани, които пребивават за по-дълъг период в чужбина. Дадена е възможност на тези лица при определени условия да бъдат освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски – от датата на напускане на страната.
С разпоредбата на чл. 40а от ЗЗО е определен ред за освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на българските граждани, които пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година. Българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година, след подадено заявление до компетентната териториална дирекция на НАП. При завръщането в страната условие за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а на ЗЗО е лицето да подаде заявление за завръщане в страната в компетентната ТД на НАП и да представи доказателствени документи за пребиваване в чужбина повече от 183 дни през една календарна година.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/МИЛЕНА КРЪСТАНОВА/

5/5

Вашият коментар