законодателството в областта на социалната сигурност), издаван от институцията на държавата-членка, чието законодателство е определено като приложимо за съответното лице. Документът се издава след под

1000София, бул. “Княз Дондуков” № 52Телефон: (02) 98591Факс: (02)
Изх. № 24-32-44
Дата:28.11.2013 год.
Регламент № 987/2009, чл. 16;
Регламент № 883/2004, чл. 13.
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ………………….. г. по описа нана(НАП), изразявам следното становище:
От01.01.2007 г. в България се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност, които са въведени с Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408 от 14 юни 1971 г. и Регламент на Съвета (ЕИО) № 574 от 21 март 1972 г.
От 01.05.2010 г. се прилагат нови координационни регламенти – Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за неговото прилагане – Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета.
„Определяне на приложимото законодателство“ е един от основните принципи, установени с Регламент (ЕО) № 883/2004, съгласно който лицата, за които се прилага регламента са подчинени на законодателството на само една държава-членка
(чл. 11(1) от Регламент (ЕО) № 883/2004).
Приложимото законодателство се определя според разпоредбите на Дял II от Регламент 883/2004, при условие че е налице трансгранична ситуация (пресичане на граници между държави, които прилагат регламента от лица, попадащи в персоналния му обхват).
Основното правило при определяне на приложимото право е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата–членка, на чиято територия полагат труда си. Съгласно разпоредбата на чл. 11(3)(а) от Регламент 883/2004, спрямо лице, осъществяващо дейност като заето или като самостоятелно заето лице само в една държава–членка, се прилага законодателството на тази държава-членка.
Следва да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 16 от Регламент 987/2009 във всички случаи, когато едно и също лице упражнява дейности в две или повече държави-членки, то уведомява за това компетентната институция на държавата-членка по пребиваване.
Дефиниция на пребиваване за целите на прилагане на Регламент № 883/2004 е въведена с чл. 1(й) от него. „Пребиваване“ е мястото, където лицето обичайно пребивава. Критериите за установяване на пребиваването са въведени в чл. 11 от Регламент № 987/2009.
В случай че пребивавате в България и извършвате дейност като наето лице в България и самостоятелно заето лице в Австрия, следва да уведомите българската компетентна институция по приложимо законодателство (НАП)за обстоятелството, че осъществява дейност на територията на две или повече държави-членки.
Уведомленията са налични и в интернет страницата на агенцията на адрес www.nap.bg.
След подаване на уведомлението българската компетентна институция следва незабавно да определи приложимото спрямо Вас законодателство и да уведоми определените институции на всяка държава-членка, в която извършвате трудова дейност.
След определяне на приложимото законодателство се определя и държавата-членка, която е изцяло компетентна за социалната сигурност на лицето. Това е държавата, в която следва да се превеждат задължителните осигурителни вноски и по законодателството на която се придобива право на обезщетения и помощи.
При определяне на дължимите осигурителни вноски всички дейности и доходи на лицата, заети в две или повече държави–членки, се считат за реализирани на територията на компетентната държава–членка (чл. 13(5) от Регламент № 883/2004).
Работодателят е длъжен да спазва националното законодателство, което е приложимо за наетите от него лица, без значение дали предприятието е регистрирано в компетентната държава–членка (основание чл. 21(1) от Регламент № 987/2009). Освен превеждане на осигурителните вноски, националното законодателство на компетентната държава–членка може да предвижда задължения за регистрации, подаване на информация за осигурените лица и др.
Приложимото законодателство се удостоверява чрез формуляр А1 (Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност), издаван от институцията на държавата-членка, чието законодателство е определено като приложимо за съответното лице. Документът се издава след подадено искане до компетентната институция (чл. 19(2) от Регламент № 987/2009). Формулярът удостоверява, че лицето е подчинено на законодателство на определена държава–членка и същото е освободено от прилагане на законодателствата на съответните други държави–членки за посочения в него период.
При условие, че извършвате дейност единствено на територията на Австрия в качеството си на самостоятелно заето лице, е необходимо да удостоверите периодите на осигуряване по законодателството на тази държава със съответните формуляри, издадени от австрийска компетентна институция, в които изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка.
Доказателствените документи се преценяват от органите по приходите в компетентната териториална дирекция или офис на НАП /дирекцията/офиса по постоянен адрес на лицето/ съобразно предоставените им правомощия и компетентност.
Моля да имате предвид, че компетентна институция относно удостоверяване и признаване на трудов стаж за пенсия е Националния осигурителен институт.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар