Запитване до Дирекция ОДОП. В Запитването Ви е описана следната фактическа обстановка: Интересувате се от

2_1033/21.12.2016 г.

Наредба № Н -18/2006г. от МФ чл. 39, ал. 5, ал.6 и ал.7

Наредба № Н -18/2006г. от МФ чл. 35, ал. 2

Наредба № Н -18/2006г. от МФ чл. 41, ал. 1 и ал.2

Наредба № Н -18/2006г. от МФ чл. 33, ал. 1 и ал.2

Наредба № Н -18/2006г. от МФ чл. 40, ал. 1

Отправили сте писмено запитване до Дирекция ОДОП. В запитването Ви е описана следната фактическа обстановка:
Интересувате се относно попълването на касови книги при използването на касови апарати и по-точно визирате ежедневното попълване на данните в тях. Имайки предвид смяната от 2011 година и въвеждането на свързаност между НАП и устройствата, както и замяната на хартиената контролна лента с такава на електронен носител, какво трябва да се попълва задължително в касовата книга всеки ден?
Наблягате основно на служебно въведени и служебно изведени суми, тъй като те трябва да се въвеждат / извеждат в касовия апарт, ако има техническа възможност. Също така се интересувате необходимо ли е да се извежда накрая на деня оборота служебно, за да не се натрупва като наличност за следващия ден, тъй като много книги го налагат.
Във връзка с описаната в запитването Ви фактическа обстановка изразяваме следното становище по приложението на разпоредбите на Наредба №Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства:

Съгласно чл. 39, ал. 5 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ, за всяко устройство се води прономерована и прошнорована книга за дневните финансови отчети в единствен екземпляр, която се съхранява в търговския обект. Книгата е за календарната година и съдържа отделна страница за всеки календарен ден от годината.
На първа страница на книгата се отразяват данните на задълженото лице, наименованието и адресът на търговския обект, описват се началният и крайния номер на кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване / чл. 39, ал. 5 и чл.35, ал.2 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ/.
Няма законово утвърден образец на книга за дневните финансови отчети на фискалното устройство. Водещо при попълването й е да се спазват разпоредбите на Наредба № Н -18/2006г. от МФ, като основните изисквания към ежедневното водене на книгата за дневните финансови отчети са разписани предимно в глава пета „Отчетност на оборотите от извършени продажби“ от Наредба №Н-18 от 2006 г. /чл.39-чл.41/, а именно:
1.Отпечатаните дневни финансови отчети с нулиране и запис във фискалната памет се съхраняват в хронологичен ред в книгата /чл.39, ал.5 от Наредба №Н-18/. След края на всеки месец и година задълженото лице отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на ФУ за съответния период, които отчети също се съхраняват в книгата на страницата за датата на последния ден от периода /чл.41, ал.1 и ал.2 от Наредба № Н -18/2006г. от МФ/.
2. Дните, в които обекта не е работил се вписват на съответната страница на книгата с текст „неработен ден”, а когато няма регистрирани продажби, подлежащи на регистрация се вписва ”няма регистрирани продажби”, като тези вписвания се удостоверяват с подпис./чл. 39, ал. 6 и ал.7 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ/
3. Единствено при фискални устройства, които не притежават операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност, извън случаите на продажби (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута. Ако фискалното устройство има тези операции, те се регистрират в него, а не в книгата за дневните финансови отчети / чл.33, ал.1 и 2 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ/.
4. Съобразно разпоредбата на чл.40, ал.1 от Наредба №Н-18 от 2006 г. при работа с касови бележки от кочан в книгата за дневните финансови отчети на съответната дата се вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината:
1. ремонт на ФУ – „ремонт“;
2. спиране на захранващото напрежение за определен период – „спиране на напрежението“, начален и краен час на периода;
3. кражба на ФУ – „кражба“;
4. експертиза на ФУ от БИМ – „експертиза“.
С оглед гореизложеното в книгата за дневните финансови отчети на фискално устройство, което притежава операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми и евентуално такива операции са регистрирани в него, за работен ден, в който не са използвани касови бележки от кочан и има регистрирани продажби, е достатъчно единствено да се съхрани дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет, без да се правят някакви други отбелязвания.
Следва да имате предвид, че гореописаните изисквания към книгата за дневните финансови отчети не са изчерпателни, така напр. разпоредбите на чл.11, ал.2, ал.3 и ал.9, на чл.19, ал.2, на чл.20, ал.2, на чл.22, ал.6, на чл.29, ал.5, на чл.39, ал.9 и на чл.40, ал.2 от Наредба №Н-18 от2006г. уреждат воденето на книгата за дневните финансови отчети в по-специфични случаи.

Оценете статията

Вашият коментар