Запитване, прието с вх. №07-00-1 от 17.03.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за местните данъци и та

Изх.№07-00-1
01.06.2017 г.

чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ
чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ
чл. 54, ал. 7 от ЗМДТ
чл. 54, ал. 12 от ЗМДТ
чл. 14, ал. 4 от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г.
чл. 60 и чл. 61 от ЗМДТ
чл. 107, ал. 3 от ДОПК
чл. 118, ал. 1 от ДОПК
чл. 129 от ДОПК

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило препратеното ни от ЦУ на НАП Ваше писмено запитване, прието с вх. №07-00-1 от 17.03.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
На 11.04.2016 г., дружество, собственик на моторни превозни средства – влекачи и товарни автомобили, е подало 89 броя заявления за закриване на съществуващите партиди за тях, поради промяна в седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Б, ул. „А“№4 в гр. К, ул. „О“№7. На 21.04.2016 г. представител на дружеството е депозирал в деловодството на дирекция МДТ при Община Б данъчни декларации, с които е поискано откриването на партиди за същите 89 броя МПС – влекачи и товарни автомобили. Като основание за подаване на същите е посочена промяна в седалището и адреса на управление на дружеството от гр. К, ул. „О“№7 в гр. Б, ул.„А“№4. Към декларациите са приложени и квитанции за платен данък върху превозните средства за 2016 г., издадени от Община К. На 12.01.2017 г., същото задължено лице е подало 65 броя заявления за закриване на съществуващи партиди поради промяна в седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Б, ул. „А“№4 в гр. К, ул. „О“№7.
На 24.01.2017 г., същото задължено лице е подало 64 броя заявления за откриване на съществуващи партиди поради промяна в седалището и адреса на управление на дружеството от гр. К, ул. „О“№7 в гр. Б, ул. „А“№4. Към декларациите са приложени квитанции за платен данък върху превозните средства за 2017 г., издадени от Община К.
Органите по приходите в Община Б не са получавали служебна информация от Министерството на финансите чрез автоматизираната връзка за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР. Община Б е поискала с писмо от МВР, сектор „Пътна полиция“ информация има ли отразени промени в регистъра на ППС в съответствие с подадените от дружеството заявления в Община Б. От началника на сектор „Пътна полиция“ е получен отговор, че за периода от 01.01.2016 г. до 09.02.2017 г. няма подадени заявления за извършена промяна в промяната на седалището на дружеството, съответно – такава не е отразена в данните за регистрираните МПС на дружеството.
След сигнал и запитване до ИА „Автомобилна администрация“, областния отдел в Б….. е съставил АУАН на дружеството за неподаване на заявление за промяна на седалището, според изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП).
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Какви действия следва да предприеме Община Б и с какви правомощия разполагат органите по приходите в конкретния случай?
2. При наличие на съмнение за извършвана злоупотреба с право, Община Б следва ли да обработва заявленията за закриване на посочените партиди, след като официално не е уведомена от органите на МВР за извършени промени в регистрацията на МПС, собственост на дружеството?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ, с данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства (чл. 53 от ЗМДТ). За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение – чл. 60, ал. 2 от ЗМДТ.
Съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗМДТ, данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
Съгласно чл. 54, ал. 7 от ЗМДТ, служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган. Такива документи, които е могъл да изиска служителят на общинската администрация при подаването на искането за прекратяване на партидите, са регистрационните талони на МПС на дружеството – с цел установяване на вписаните в тях седалище и адрес на управление на дружеството – собственик.
Към настоящия момент освен тази разпоредба, може да се приложи и чл. 54, ал. 12 от ЗМДТ, тъй като са установени допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера на данъка – в случая това са данните, получени от МВР, сектор „Пътна полиция“, че липсва промяна в регистрацията на въпросните МПС. А съгласно разпоредбата на чл. 54, ал.1 от ЗМДТ, размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
С оглед на гореизложеното, Община Б, съгласно чл. 8, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ е компетентна относно  установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци, както и обжалването на свързаните  с тях актове, тъй като тя е общината, в приход на чийто бюджет може да постъпи съответният местен данък за 2016 и 2017 г., което може да се установи чрез регистрационните талони на МПС и да се потвърди с данни от МВР, сектор „Пътна полиция“ чрез регистъра на ППС.
Както беше посочено по-горе, предвид нормата на чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ компетентен орган за установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци са служителите на общинската администрация, като приложимият процесуален ред е този по ДОПК.
В производствата по установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаването им – на публични изпълнители (чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ).
В конкретния случай органът по приходите следва да извърши преценка относно способа за установяване на задължението.
По втори въпрос:
В конкретния случай няма проявление на фактическия състав на чл. 60, ал. 9, във вр. с чл. 61 от ЗМДТ, предвиждащ извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение да се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната. Промяната в обстоятелството, имащо значение за определяне на данъка – промяна на седалището и адреса на управление на задълженото лице, е настъпила в рамките на един и същ месец 11.04.2016 г. – 21.04.2016 г., респективно, 12.01.2017 г. – 24.01.2017 г., т.е лицето не е престанало да бъде данъчно задължено към Община Б, където следва да заплати данъка. Промяната на това обстоятелство (промяна на седалището и адреса на управление) обаче, не е декларирана от лицето по предвидения в нормативен акт ред, а именно – в регистъра на ППС в изискуемия за това срок, съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Наредба № I-45 от 24 март 2000 г.), респективно, същата не е отразявана в регистрационните талони на ППС.
Това от своя страна препятства използването на данни за отразяването на промяната от органите на МВР, а съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ –общинските служители определят размера на данъка въз основа на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР. С тези свои действия и бездействия, данъчнозадълженото лице е целяло да извлече права като се възползва от противоправното си поведение.
Тъй като лицето не е престанало да бъде данъчно задължено към Община Б, се налага изводът, че задълженията за притежаваните от дружеството МПС следва да бъдат качени в облог. Размерът на задължението за 2016 г. и 2017 г. следва обаче да бъде установен с изричен акт по чл. 107, ал. 3, или с ревизионен акт по чл. 118, ал. 1 от ДОПК.
В ревизионното производство следва да се приобщят всички събрани до момента доказателства, съобразно разпоредбите, касаещи промяната в облагането, при настъпване на обстоятелствата по чл. 60 и чл. 61 от ЗМДТ. Доказателствата се приобщават към ревизионното производство с протокол, съставен съгласно изискванията на чл. 50 от ДОПК.
При липса на извършена смяна на регистрационните талони на МПС, респективно, на промяна на данните в регистъра на МПС, за Община Б е правноирелевантен фактът, че дружеството е представило квитанции за платен данък, издадени от Община К. Ако задълженото лице желае, то може да се възползва от правото си да поиска от Община К да му възстанови заплатените от него суми по реда на чл. 129 от ДОПК.
Наред с предприемане на мерки за установяване размера на задължението на дружеството, органите по приходите могат да уведомят официално МВР, сектор „Пътна полиция“ за липсата на отразяване на промените в регистъра на ППС в изискуемия за това срок, съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г., както и ИА „Автомобилна администрация“ Б… за неподаване на заявление за промяна на седалището, според изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗАП.

Оценете статията

Вашият коментар