Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в село ….., Област ….. Лицето есксплоатира фискално устройство, което се води на негово име.
В тази връзка се поставя следният въпрос:
Как следва при отсъствие на лицето съпругът на същото да работи с фискалното устройство?
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изразявам следното становище:
Разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.
В чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. е указано, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Лицата, респективно дейностите, които са освободени от задължително регистриране на оборотите от продажби чрез фискално устройство, са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006г.
По силата на чл. 4, т. 2 от Наредба № Н-18/2006г. не са задължени да регистрират извършваните от тях продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД физически лица, по отношение на които са налице кумулативно следните условия:
-извършват продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция;
-не са търговци по смисъла на Търговския закон;
-тъговският обект не се намира в лицензирани стокови борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържища или закрити помещения като магазин, склад или други подобни.
Видно от разпоредбата, законодателят е предвидил, че продажбите, извършвани от тези лица във/от лицензираните стокови борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържища, както и във/от закрити помещения като магазин, склад или други подобни не попадат в кръга на освободените от задължените за регистриране и отчитане на продажби чрез ФУ/ИАСУТД.
В конкретния случай продажбите на собствена селскостопанска продукция се реализират на стоково тържище. Предвид на това, за лицето, както и за съпругът му е налице задължение за регистриране и отчитане продажбите чрез издаване на фискална касова бележка от регистрирано ФУ за всяко отделно данъчно задължено лице.
Следва да се има предвид разпоредбата на чл.29 от Наредба № Н-18/2006 г., с която е определен реда за документиране на доставките/продажбите на стоки и услуги в случаите когато задълженото лице извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице.
Разпоредбата дава два варианта за регистриране на продажбите:
1.Чрез фискално устройство на доверителя /съпругът на лицето/. В този случай, продажбите на земеделската продукция следва да се регистрират по общия ред, чрез издаване на касова бележка за постъпващите от клиентите суми от фискалното устройство на доверителя.
2.Чрез фискално устройство, собственост на физическото лице, поставило запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва да се програмира така, че сумите да се отчитат като продажби в отделен департамент, който департамент е с името на съпругът на същото. В този случай в дневния финансов отчет на лицето по чл. 3 се отпечатва оборотът на доверителя и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето по чл. 3 сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители.
Следва да се обърне внимание, изхождайки от принципа за документална обоснованост на стопанските и счетоводни операции, че във тежест на лицето, експлоатиращо фискалното устройство ще остава доказването на регистрирания чрез същото оборот и този отразен в счетоводството чрез сключен писмен договор или друг писмен документ /например пълномощно/ между двете страни, в който да са отразени изложените в запитването обстоятелства.

5/5

Вашият коментар