Запитвания с вх.№ 70-00-55/ 02.07.2007г. и вх.№ 24-34-671/ 31.07.2007г. във връзка с определяне на данъчна основа и дължимия данък по ЗДДС при доставка на превозни средства – специализирани хладилни к

Изх. № 24-34-671
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Запитвания с вх.№ 70-00-55/ 02.07.2007г. и вх.№ 24-34-671/ 31.07.2007г. във връзка с определяне на данъчна основа и дължимия данък по ЗДДС при доставка на превозни средства – специализирани хладилни камиони
Уважаеми господин,
От изложеното в запитването е видно, че е придобито предприятие по реда на чл.15 от Търговския закон, в резултат на което придобиващият е регистриран по ЗДДС, считано от 14,02.2007г. Към датата на прехвърлянето са били налични превозни средства – специализирани хладилни камиони (втора употреба) закупени от отчуждителят на предприятието. При така изложената фактическа обстановка е зададен въпрос относно определяне на данъчната основа и размера на дължимия данък върху добавената стойност при продажба от придобиващия на посочените превозни средства, като се има предвид, че както отчуждителя, така и придобиващия на предприятието са данъчно задължени лица различни от „дилър“.
Съгласно чл. 10, ал.2 от ЗДДС в случаите на прехвърляне на предприятие по чл. 15 от ТЗ лицето, което получава стоките или услугите, е правоприемник и на всички права и задължения по ЗДДС във връзка с тях.
Редът за определяне на данъчната основа на доставките е определен в чл.26 и чл.27 от ЗДДС. Предвид това, че в запитването не се посочват факти, които водят до прилагането на чл.27 от ЗДДС. който предвижда специален ред за определяне на данъчната основа, при определянето на последната следва да бъде приложена разпоредбата на чл.26 от ЗДДС, с която се регламентира общото правило за определяне на данъчна основа.
Данъчната основа е стойността върху, която се начислява или не се начислява данък в зависимост от това, дали доставката е облагаема или освободена. Безспорно конкретния случай се отнася, до облагаема доставка, поради което па основание чл.82.
ал.1 във връзка с чл.12, ал.1 от ЗДДС за регистрираното лице – доставчик възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност.
Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице. определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Размерът на данъка се определя като данъчната основа се умножи по данъчната ставка ( чл.67„ ал.1 от ЗДДС).
Специален ред на облагане на маржа на цената се съдържа в разпоредбите на Глава
седемнадесета от ЗДДС, който е приложим когато са изпълнени едновременно следните условия:
-предмет на доставките да са стоки втора употреба по смисъла на § 1, т. 19 от ДР на
ЗДДС:
-доставката да се извършва от лице дилър по смисъла на §1, т. 23 от ДР на ЗДДС;
-съгласно чл.143, ал.1 от ЗДДС стоките втора употреба да са доставени на дилъра
на територията на страната ( включително внесени) или от територията на друга държава
членка от някое от следните лица:
-данъчно незадължено лице. или
-друго данъчно задължено лице като предмет на освободена доставка по чл.50 от
ЗДДС. или
-друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по ЗДДС, или
-друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената
Предвид посоченото в запитването, че нито отчуждителят, нито придобиващият предприятието действа в качеството си на ..дилър“, то разпоредбите на Глава седемнадесета от ЗДДС са неприложими. Това означава, че при определяне на данъчната основа на доставката е приложим общия ред на чл.26 от ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар