заверка на осигурителен стаж и доход

1_132/11.10.2010 г.
КСО, чл.6,ал.7 и 8 ;чл.9, ал.1, т.4
относно:заверка на осигурителен стаж и доход
Във връзка с Ваше запитване, постъпило вдирекция „ОУИ” – гр. ………..,заведено с вх. № ………..2010 г., Ви уведомяваме:
Описана е следната фактическа обстановка: за периода от 01.03.2010 г. до 01.10.2010 г. сте се осигурявали като самоосигуряващо се лице в качеството на съдружник в търговско дружество върху максималния осигурителен доход 2 000лв. Във връзка с това желаетеда получитестановищеотносно заверка на осигурителен стаж и доход.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.9, ал.1, т.4 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/, за осигурителен стаж се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица. Осигурителните вноски засамоосигуряващите се лица са за сметка на лицата и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година – чл.6,ал.7, от КСО.
Споредреално получените доходи от трудова дейност, самоосигуряващите се лица определят окончателният размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход за периодите на упражняване на трудова дейност в това им качество в рамкитена календарната година.
На основание чл.6, ал.8 от КСО, окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.
Поставеният въпрос относно заверка на осигурителен стаж и доход на самоосигуряващите се лица не е от компетентността на Националната агенция за приходи. Издаването на осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица, в които се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения, както и заверяването им е от компетентността на съответното териториалното поделение на Националния осигурителен институт /чл.7 от Наредба за обществено осигуряване насамоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /. С оглед на това, за становищепопоставения въпрос може да се обърнете към териториалното поделение на НОИ гр. ……..

Оценете статията

Вашият коментар