ЗБДОО, чл.8, aл. 1, т. 1, приложение 1

2_1449/11.12.2014г.
ЗБДОО – чл.8, ал.1, т.1 – приложение № 1;
Фактическа обстановка: в православен храм „ХХХХ” работят две лица, назначени по трудов договор. В НКПД срещу код 9491 „Дейност на религиозни организации” липсва осигурителен доход за категория персонал „5”.
Въпросът, който поставяте във връзка с правилното подаване на данни в персонален регистър е: как да определите минималния осигурителен доход и по каква икономическа дейност да бъдат осигурени тези две лица.
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях (чл.6, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
В приложение № 1 към чл.8, ал.1, т.1 от Закона забюджета на държавното обществено осигуряване за 2014г. се определя минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.
Определянето на основната икономическа дейност на осигурителя се извършва по Класификацията на икономическите дейности /КИД-2008/, утвърдена със заповед на председателя на НСИ.
Определянето на групата професии се извършва по Структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) – приложение 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика.
Минималният месечен осигурителен доход по групи професии в икономическа дейност „Дейност на религиозни организации” е посочен на редове 79 и 85от Приложение № 1 към ЗБДОО за 2014 г.
За всички длъжности, попадащи в икономическа дейност „Дейност на религиозни организации” се прилагаминималния осигурителен доход, посочен на ред 79 от Приложението, с изключение за длъжностите от Българската православна църква, обхванати в клас „Специалисти” на НКПД /с код 94.91/, за които минималният месечен осигурителен доходе определен на ред 85 от Приложение № 1 към ЗБДОО за 2014 г.
В конкретния случай, минималният месечен осигурителен доход на двете служителки, наети от Вас по трудово правоотношение, обхванати в групата „Персонал, зает с услуги за населението” следва да бъде в размер на 340лв. (ред 79, колона 5 от Приложение № 1 към ЗБДОО за 2014г.).’

Оценете статията

Вашият коментар