ЗБДОО, чл.9, т. 4,КСО, чл.4, aл. 4,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,ЗБДОО, чл.9, т. 2,КСО, чл.6, aл. 8,КСО, чл.6, aл. 9

2_85/02.02.2018г.
КСО – чл.4, ал.3, т.2;
чл.4, ал.4;
чл.6, ал.8, 9;
ЗБДОО -чл.9, т.2, 4;
Oписвате, че сте самоосигуряващо се лице и полагате личен труд в търговско дружество. Всеки месец внасяте осигурителни вноски върху 510 лв. и получавате възнаграждение за положеният личен труд в дружеството в размер на 800 лв. Подавате годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗЗДФЛ и справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход.
Във връзка с изложнато, поставяте следният въпрос: Имате ли право да внасяте осигурителни вноски върху 800лв. и по този начин да подавате деклрация образец 1, за да не дължите окончателен размер на осигурителния доход ?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свий избор те могат да се осигуряват и общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО).
Осигурителните вноски за лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4 са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл.6, ал.8 от КСО).
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.9 от КСО, окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал.8 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд “Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд в срока за подаване на данъчната декларация.
В чл.9, т.2 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. (ЗБДОО) е определен минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица в размер на 510 лв., а в т.4 максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
От гореизложеното може да се направи извода, че месеченият размер на осигурителния доход, върху който следва самоосигуряващите лица да внасят задължителни осигурителни вноские между 510 лв. и 2600 лв. Следователно няма пречка да изберете да внасяте авансови осигурителни вноски върху 800 лв.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КРМСФО 7 – Прилагане на подхода за преизчисляване на финансовите отчети съгласно МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 7Прилагане на подхода за преизчисляване на финансовите отчети съгласно МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

ОТНОСНО: Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към

прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на гражданин на трета държава с разрешение за продължително пребиваване в Република България по Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки на ЕС (Директива 2004/38/ЕО)

Изх. № 24-39-12Дата: 02.03.2018 год. ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6; ЗЗО, чл. 33, ал. 2; Регламент (ЕС) № 1231/2010, чл. 1. ОТНОСНО: прилагане

Данъчно третиране на разходи за карти заредени с парични средства, брандирани с логото на клиент, предоставяни с цел промотиране на продукти и насърчаване на продажби, във връзка с прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. №20-00-269/20.09.2018 г. ЗКПО – чл. 204, ал. 1, т. 1; ЗКПО – §1, т. 33 от ДР; ЗКПО – чл. 26, т. 2 и