ЗДДФЛ, т. 26, буква д, параграф 1,ЗДДФЛ, чл.52,КСО, чл.4, aл. 1, т. 8,ЗДДФЛ, чл.50,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1

2_248/27.02.2013г.
ЗДДФЛ- § 1, т. 26, б.’д’
– чл.50, чл.52
КСО – чл.4, ал.1, т.8
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.1
В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Вие сте председател на сдружение „Съюз на ……………………”. Избран сте за председател от Общото събрание и на редовно събрание през м.юли 2011г. Ви е гласувано възнаграждение 200лв. месечно.
Въпросите, които се поставят са следните:
-Кое приложение от годишната данъчна декларация, с която декларирате доходи за 2011г. следва да попълвате?
-Следва ли да се осигурявате и върху каква данъчна основа?
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка и съобразно приложимата през 2011г. нормативна база, изразявам следното принципно становище:
Регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел, каквито са сдруженията, са уредени от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.Съгласно чл.23, ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦоргани на сдружението са общото събрание и управителният съвет. Управителният съвет избира от своя състав председател. В устава може да се предвиди, че председателят се избира от общото събрание или друг орган на сдружението. По решение на общото събрание функциите на управителен съвет могат да се изпълняват и от едно лице – управител /чл.30, ал.2 и ал.3 от ЗЮЛНЦ /.
Анализът на цитираната правна уредба, особено като се има предвид разпоредбата на чл.30 от ЗЮЛНЦ, показва, че длъжността на председателят на сдружение е изборна длъжност по своя характер.
На основание § 1, т. 26, буква „д” от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) (редакция 2011г.), по смисъла на този закон правоотношения с лица, получаващи доходи от длъжности, които са изборни по силата на закон се считат за доходи от трудови правоотношения.
Предвид гореизложеното, тъй като длъжността „председател на сдружение” е изборна по силата на ЗЮЛНЦ, възнаграждението на председателя следва да се третира като доходи от трудови правоотношения за целите на облагането им по ЗДДФЛ. Това означава, че както при авансовото така и при годишното им облагане се прилагат всички правила на ЗДДФЛ, отнасящи се за доходите от трудови правоотношения.
Платците на доходи, попадащи в обхвата на § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, включително и на доходите от длъжности, които са изборни по силата на закон, се считат за работодатели по смисъла на § 1, т. 27 от ДР на ЗДДФЛ.
На основание чл.42 и чл.49 от ЗДДФЛ работодателят е задължен да прави авансово удържане на данъка за доходи от трудови правоотношения и да определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.
Има случаи, в които местните физически лица не са задължени да подават годишна данъчна декларация. Един от тях е в хипотезата на чл.52, т.1 от ЗДДФЛ /редакция 2011г./, съгласно която не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето има само един работодател и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година.
Когато местните физически лица са длъжни да подават годишна данъчна декларация по образец за доходите визирани в чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ, доходите от трудови правоотношения се декларират в Приложение № 1 на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ.
Предвид правната уредба на ЗЮЛНЦ, държавното обществено осигуряване на председателят на сдружение следва да се провежда по реда на чл.4, ал.1, т.8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). По този ред се осигуряват лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, когато в резултат на избора не е възникнало задължение за осигуряване по чл.4, ал.1, т. 1, 5 и 7 от КСО. Осигуряването е за фонд “Пенсии“, фонд “Общо заболяване и майчинство“, фонд “Безработица“ и фонд “Трудова злополука и професионална болест“ на държавното обществено осигуряване.
На основание чл.6, ал.3 от КСО осигурителните вноски за тези лица се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 (съгласно Приложение № 1 към чл. 8 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година) и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Съгласно чл.1, ал.6, изр.второ от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ) когато лицe, упражняващo трудова дейност и получаващo доходи на изборнa длъжност не e работило през целия месец, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл.40, ал.5 от КСО през месеца.
В алинея 6 на чл.4 от КСО е указано, че лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2, 4 – 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание. От разпоредбата е видно, че лицата по чл.4, ал.1, т.8 от КСО не са сред изброените и следователно тези лица когато са пенсионери не може да изберат да не правят вноски за държавното обществено осигуряване.
С чл.40 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ се определя осигурителния доход и реда за внасяне на здравноосигурителни вноски от отделните категории лица.
На основание чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО здравноосигурителната вноска за пенсионерите е върху размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях. Здравноосигурителната вноска за тези лица е за сметка на републиканския бюджет. Възникват обаче случаи, в които въпреки че лице е пенсионер, то дължи здравноосигурителни вноски.
Здравното осигуряване на лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3 , се определя върху доходът, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО. Вноската се внася от работодателя или ведомството.
Съгласно чл.40, ал.1, т.6 от ЗЗО за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл.4а, ал.6 и чл.6, ал.10 от КСО.
Като пенсионер и председател на сдружение, Вие попадате в разпоредбата на чл.40, ал.1, т.6 – получавате доходи на основание т.1 / лице, упражняващо трудова дейност и получаващо доходи на изборна длъжност/ и т.4 /пенсионер/, поради което доходите Ви се сумират, като сборът на получаваната пенсия и осигурителния доход не трябва да надвишава максималния месечен осигурителен доход /за 2011г. и 2012г. – 2000 лв.; за 2013г. – 2200лв./.
За лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, се подават данни съгласно Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. ‘

Оценете статията

Вашият коментар