ЗДДС, чл.92, aл. 3

2_2480/16.10.2009 г.
ДДС- чл.92, ал.3
Посочвате, че за периода 09.2008 г. – 09.2009 г. дружеството Ви извършва вътреобщностни доставки, облагаеми със ставка нула, на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички, извършени от дружеството облагаеми доставки. Видно от запитването през същия период се осъществяват и вътреобщностни придобиванияна стоки от фирми, регистрирани по ДДСв страни членки на европейския съюз. Посочвате също, че за дружеството са налице обстоятелствата по чл.92, ал.3 от ЗДДС.
Поставяте следните въпроси:
1.Отразените в дневника за продажби вътреобщностни придобивания, в колона 9 – общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС /съответно в дневника за покупки/, включват ли се при формиране на общата стойност на облагаемите доставки, извършени през съответния период;
2.Кой е текущият месец за целите на ЗДДС – месеца, за който се подава съответната СД или месеца през който се подава;
3.При определяне на 12 месечния период преди текущия месец, включва ли се и текущия месец или не?/ Пример: подадена СД за м.септември 2009 г., деклариран в кл.81 данък за възстановяване по реда на чл.92, ал.3 от ЗДДС?За кой период следва да се изчисли съотношението на облагаемите доставки с нулева ставка към общия оборот облагаеми доставки:
-м.септември 2008 г. – м.август 2009 г. или
-м.октомври 2008 г. -м.септември 2009 г.
С оглед изложеното в запитването и предвид относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следнотостановище:
Съгласно чл.92, ал.3 от ЗДДС независимо от ал. 1 данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка и доставки по чл. 22, 23 и чл. 24, ал. 3 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки и доставки по чл. 22, 23 и чл. 24, ал. 3 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, за същия период.
При изчисляване на съотношението по чл.92, ал.3 от ЗДДС, видно от самата разпоредба, се включват облагаемите доставки по които ДЗЛ е изпълнител, ане тези по които то е получател.
Във връзка с гореизложеното за целите на прилагането на чл.92, ал.3 от ЗДДС към общата стойност на облагаемите доставки с нулева ставка нe следва да се включват вътреобщностните придобивания. При формиране на общата стойност на облагаемите доставки се включват вътреобщностните доставки, които според чл. 53, ал.1 от ЗДДС са облагаеми доставки с нулева ставка.
Предвид разпоредбата на чл.92, ал.3 от ЗДДС „текущ месец” е месецът през който се подава СД. При определяне на 12 месечния период преди текущия месец, месецът в който се подава СД не следва да се включва. В примера, който сте посочили при подадена СД през м.октомври 2009 г., която се отнася за м.септември 2009 г., съотношението по чл.92, ал.3 от ЗДДС следва да се изчисли за периода м.октомври 2008 г. – м.септември 2009 г.

Оценете статията

Вашият коментар