ЗДДС, чл.111, aл. 1

2_2467/09.10.2008г.
ЗДДС,чл.111, ал.1
Във връзка с подадено от Вас писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ”– гр. с вх. № г. сте изложили следните обстоятелства:
Представляваното от Вас дружество е регистрирано по ЗДДС лице. В процеса на своята икономическа дейност е закупило от физически лица товарен автомобил, УПИ – земя и земя, която при покупката няма характеристики на УПИ. Закупените активи са заведени в счетоводството на дружеството като ДМА. При закупуването им не е упражнено право на приспадане на данъчен кредит. За част от активите са извършени допълнителни разходи – подобрения на товарен автомобил, консултантски услуги по влизане в регулация на земята, които водят до увеличение на стойността им и за които дружеството е упражнило право на приспадане на данъчен кредит.
С оглед изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
За кои активи и услуги дружеството дължи данък при дерегистрация по ЗДДС?
На основание изложените обстоятелства и предвид разпоредбите на ЗДДС изразявам следното становище:
Съгласно чл.111, ал.1 от ЗДДС към датата на дерегистрация по ЗДДС се приема, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и които са активи по смисъла на ЗСч. или на ЗКПО.
Видно от изложеното в запитването е, че дружеството е упражнило частично право на приспадане на данъчен кредит за извършените подобрения и разходи, увеличаващи стойността на активите.
С оглед гореизложеното, когато са извършени разходи, подобрения, водещи до увеличаване стойността на активите по смисъла на СС16, на основание чл.111, ал.1 от ЗДДС, следва да се начисли данък за наличните стоки и/или услуги, за които е ползвано частично данъчен кредит.
Съгласно чл.27, ал.3, т.2 от ЗДДС данъчната основа при доставка на стоки и/или услуги по чл.111 от ЗДДС е пазарната цена.

Оценете статията

Вашият коментар