ЗДДС, чл.45, aл. 5,ЗДДС, чл.45, aл. 7,ЗДДС, чл.131, aл. 1,ЗДДС, чл.45, aл. 1

2_737/13.06.2014г.

С изпълнителен лист от октомври 2013 г. на Районен съд ….., на основание Заповед за незабавно изпълнение на Районен съд …, лицето ============= и ЕТ”–––-” с ЕИК–––, са осъдени да заплатят солидарно суми в полза на взискателя банка ======== гр. … ЕТ”===========” е регистрирано по ЗДДС лице, считаноот ========1998 г.
Образувано е изпълнително дело под №=============, по описа на ЧСИ. По искане на взискателя е насрочен опис и оценка на ипотекирани в негова полза недвижими имоти, а именно: ПИ с идентификатор ============ и ПИ с идентификатор =========, находящи се в гр. В, местност „….”, собственост наВ.Я. с ЕГН……, придобити в режим на СИО, закупени след регистрацията на ЕТ”К – В.Я.” по ЗДДС от физически лица.
Във връзка с насрочване на публична продан поставяте следния въпрос:
1. Следва ли да се начисли ДДС при продажба на имотите, собственост на физическото лице В.Я. с ЕГН=====, като се има предвид, че физическото лице е регистрирано по ЗДДС в качеството му наЕТ”============” с ЕИК=======?
Във връзка с изложената в запитването не достатъчно ясна фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното принципно становище:
Облагането на доставките на стоки или услуги при публична продан е регламентирано в Глава четиринадесета „Специфични случаи на доставки“.
Разпоредбата на чл.131, ал.1 от ЗДДС се прилага в случаите на публична продан, когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по този закон лице.
В тези случаи публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор е длъжен в срок 5 дни от получаване на пълната цена по продажбата да извърши определените с чл.131, ал.1 от ЗДДС действия по документиране на продажбата и внасяне на ДДС в компетентната териториална дирекция.
При този вид продажби по силата на ал.2 на чл.131 от с.з. се приема, че в продажната цена е включен данъкът, като той заедно с продажната цена се превежда от купувача на публичния изпълнител/съдебния изпълнител/заложния кредитор.
Същевременно на облагане с ДДС подлежат само продажбите на стоки и имоти, които са предмет на облагаеми доставки, по смисъла на чл. 12 от ЗДДС.
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС, освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда. С този законов текст е въведено общото правило за освободена доставка, свързана със земя.
Изключенията от това правило са регламентирани в ал.5 на чл.45 от ЗДДС, като едно от тях, посочено в т.1 е прехвърлянето на правото на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на ЗУТ, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови.
По смисъла на т.2 от §5 на ДР на ЗУТ „поземлен имот” е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост. Според т.11 от §5 на ДР на ЗУТ „урегулиран поземлен имот” или „урегулиран имот” е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп до улици, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство. От посочената дефиниция е видно, че за да бъде определен един поземлен имот като урегулиран, на първо място е необходимо наличието на подробен устройствен план, в който същият да фигурира с посочените характеристики.
За извършване преценка на режима на доставката, дали същата е облагаема или освободена, по смисъла на ЗДДС, от съществено значение е издаденият документ от съответния компетентен орган, за определяне статута на земята, към датата на извършване на доставката. Такъв документ не е приложен към запитването. От същото става ясно, че предстои продажба на закупени поземлени имоти, които са ипотекирани. При определяне на имотите като поземлени, които не са УПИ, при продажбата им, приложение ще намери нормата на чл.45, ал.1 от ЗДДС.
Следва да се има предвид и разпоредбата на чл.45, ал.7 от ЗДДС, която дава право на доставчика да избере доставката по ал.1 на същия членда бъде облагаема.
Съгласно чл.83, ал.5 от ППЗДДС в случаите на публична продан по реда на чл.131 от закона правото на избор по чл.45, ал.7 от закона се упражнява от собственика на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекираната вещ) след покана от публичния или съдебния изпълнител. Когато до обявяването на проданта не постъпи писмено уведомление от длъжника, доставката се счита за освободена.
При наличие на документи от съответния компетентен орган, че горепосочените имоти саУПИ към датата на продажбата, приложение ще намери нормата на чл.45, ал.5 от ЗДДС и доставката ще е облагаема, по смисъла на чл.12 от с.з.
Следва да се има предвид и, че когато се извършват разпоредителни сделки с личното имущество /движимо или недвижимо/ еднократно, а не редовно или по занятие, тази дейност няма да има характер на независима икономическа дейност, по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС. В този случай сделките ще попадат извън обхвата на ЗДДС, няма да представляват доставки по смисъла на ЗДДС.
Предвид изложената фактическа обстановка въпросните недвижими имоти са придобити в режим на СИО, като само единият от собствениците ерегистрирано по ЗДДС лице.
Според чл.21 от Семейния кодексвещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Съпрузите имат равни права върху общото имущество и разпореждането с общо имущество се извършва съвместно от двамата съпрузи (чл.24 от СК).
Тъй като единият от съпрузите не е регистрирано по ЗДДС лице и няма право да начислява ДДС, разпоредбата на чл.131 от ЗДДС ще е приложима само по отношение на идеалната част от имота на регистрираното по ЗДДС лице, при наличие на облагаема доставка.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest