ЗДДФЛ, чл.12, aл. 1, т. 3,ЗДДФЛ, чл.10, т. 18,ЗДДФЛ, чл.11, aл. 1, т. 4

ДО
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП
На Ваш № 20-15-664/17.10.2007г.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
В отговор на направеното запитване с писмо под горния номер и в съответствие сразпоредбите на материалния Закон за облагане на доходите на физически лица изразяваме следното становище:
Изложена в писмото фактическа обстановка:
Физически лица са получили от ………. АД обезщетение за пропуснати ползи за ползване на собствения им недвижим имот за периода 02.02.1999г. до 16.11.2004г. в размер на 100 000лв. ведно със сумата от 50 000лв., представляваща дължима мораторна лихва за забава за същия период.
Видно от текста на приложеното Споразумение, подписано на 16.01.2006г. междуфизическите лица собственици на недвижимия имот и фирма „……….” АД последната се е задължила да заплати сумите в срок до 18.01.2006г.
За извършените подобрения върху имота страните са се споразумели физическите лица да заплатят на „………..” АД сумата от 30 000лв., като са изразили съгласие да се извърши прихващане на дължимите суми от двете страни до размера на по-малката от тях и фирма „……..” АД да изплати 120 000лв. а не дължимата сума от 150 000лв.
Задава се въпрос коя е облагаемата сума за физическите лица собственици на недвижимия имот и получили горните обезщетения и следва ли да се включи в облагаемия доход сумата, заплатена от лицата на „………..” АД за направените от него подобрения.
Съгласно чл.3 и чл.4 ал.2 от ЗОДФЛ облагаем доход е общия годишен доход, получен през данъчната година, която в конкретния случай видно от подписаното споразумение е 2006 год.
Разпоредбата на чл.11 ал.1 от ЗОДФЛ регламентира, че доходите могат да бъдат парични и непарични, а съгласно ал.4 от същия доходът се смята придобит:
1.при плащане в брой – в деня на плащането;
2.при плащане по безкасов път – в деня на заверяване на сметката на получателя на дохода, ако получателят е посочил банката, в която да му се плати;
3.при плащане в натура – в деня на получаване на облагата.
В предвид на цитираните правни норми от ЗОДФЛ и текстовете от подписаното споразумение от облагаемия доход на физическите лица не следва да се приспадат сумата в общ размер 30 000лв., дължима от тях за направените от „…………„АДподобрения, тъй като през същата година- в деня на получаване на облагатате са придобили доход в натура с направените подобрения във формата на обогатен имот в стойностно изражение, което дори се отразява и върху данъчната оценка за плащане на МДТ по ЗМДТ.
Изхождайки от данните, съдържащи се в подписаното споразумение и текста на чл.10т.18 от ЗОДФЛ облагаемият доход на физическите лица е в общ размер 100 000лв. и законната лихва за периода 17.11.2004г.до 16.01.2006г., която не е конкретизирана като размер в споразумението. Другатасума, цитирана в споразумението от 50 000лв., представляваща дължима от „……….”АД на физическите лица мораторна лихва за забава е необлагаем доход на основание чл.12 ал.1 т.3 от ЗОДФЛ.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ”:
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

Вх.№ 2015664 от 17.10.2007 РО ПЛОВДИВ Отг. ОУИ Пловдив  |  20-15-664

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »