ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 23,ЗДДС, чл.26, aл. 2,ЗДДС, чл.21, aл. 2

Изх. № 53-00-328
15.06. 2012 г.
чл. 26, ал. 2 от ЗДДС
чл. 21, ал. 2,от ЗДДС
чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ

Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Местно физическо лице извършва консултантски услуги в страната и чужбина. В това си качество то е, регистрирано по чл. 97а от ЗДДС.
За извършваните услуги лицето получава възнаграждение и допълнителни суми за пътни разходи, храна и настаняване /командировъчни разходи/.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли при определяне наданъчната основа по ЗДДС, да се включват сумите за командировъчни разходи и на какво основание?
2.Следва ли тези командировъчни разходи да се третират като доход, който подлежи на деклариране и облагане по чл. 50 от ЗДДФЛ и къде следва да се отразят в декларацията?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на база всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
По смисъла на чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗДДС, данъчната основа се увеличава със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисионна, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката.
В конкретния случай от двете страни е договорено получателят на услугата да заплатиразходите за командировка,като съпътстващи разходи, с които следва да сеувеличи данъчната основа на доставката по чл. 21, ал. 2,от ЗДДС.
Документирането на доставката на услуга се извършва чрез издаването на фактура, предвид разпоредбите на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС. При възникване на основание за промяна на данъчната основа следва да се приложат разпоредбите на чл. 115, ал. 3 от ЗДДС. При увеличение на данъчната основа се издава дебитно известие, а при намаление на данъчната основа или при разваляне на доставкикредитно известие.
По втори въпрос:
Разходите за пътни, дневни и квартирни пари, свързани с услугите, извършвани от лица по извънтрудови правоотношения, могат съобразно договореното да бъдат:
– за сметка на възложителя, т.е. да представляват счетоводен разход за командироващото предприятие и съответно доход за командированото лицеили
– за сметка на изпълнителя по договора.
На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Необлагаемите доходи са изброени в чл. 13 от ЗДДФЛ.Разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 23 от него регламентира, че не подлежат на облагане получените суми за:
– командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и
– дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лица по трудови правоотношения.
С цитираната разпоредба (по отношение на пътните и квартирните пари) е въведен принципът за документална обоснованостс оглед данъчното им третиране като облагаем или необлагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ. За да не подлежат на облагане, разходите за пътуването и престояттрябва да бъдат документално обосновани чрез издаден първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), както и чрез надлежно оформена заповед за командироване. Що се касае до дневните командировъчни пари, за облагаем доход се считат сумите, представляващи превишение над двукратния размер на дневните командировъчни пари,който е определен с нормативен акт, за лица по трудови правоотношения.
Доколкото в разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ се използват понятията командировъчни пари – пътни, дневни и квартирни, следва да се има предвид, че нормативните актове, регламентиращи командировките в страната и чужбина са Наредбата за командировките в страната (в сила от 01.08.1987г.) и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (в сила от 01.07.2004г). Реализирането и документирането на командировките в страната и в чужбина се осъществява в съответствие с посоченитенаредби, посредством издаването на заповед от командироващото предприятие, в която се определят условията за командироване.
В конкретния случай се касае за изплатени от чуждестранно лице суми (извънхонорарите), които покриват разходите за хотел, храна и транспорт. Тези суми не могат да се определят като командировъчни, тъй като не са изплатени съобразнинормите на вътрешното ни законодателство.
Доколкото тези доходи не могат да се причислят към някои от необлагаемите, изброени в чл. 13 от ЗДДФЛ доходи, същите заедно с изплатените възнаграждения (хонорари) по договора подлежат на облагане по реда на чл. 29,т. 3 от ЗДДФЛ, т.е. приспадат се 25 на сто разходи за дейността за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.
Тъй като консултантските услуги са извършени извън територията на страната, доходите от тези услуги са от източник в чужбина и следва да се декларират в приложение № 3а на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001а).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и приложени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Данъчно- осигурителен процесуален кодекс (ДОПК).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

искане за възстановяване на данък върху добавената стойност от Европейската патентна организация от ………..2007г. и писмо на Дирекция Данъчна политика с изх. № 93-06-9/……………..2007г. и наш вх. № …………..

Изх. № 04-19-184Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: искане за възстановяване на данък върху добавената стойност от Европейската патентна организация от ………..2007г. и писмо на Дирекция

данъчно третиране на доставки на стоки и услуги по смисъла на ЗДДС предоставени на чуждестранни физически лица, командировани на територията на Република България във връзка с изпълнение на международ

Изх. № 24-34-791Дата: 15.05.2008 год.ЗДДС, чл. 70, ал. 1Относно: данъчно третиране на доставки на стоки и услуги по смисъла на ЗДДС предоставени на чуждестранни физически

Становище на НАП с Изх. №20-00-181/ 04.06.2019 г.

Изх. №20-00-181/ 04.06.2019 г. ЗДДС- чл.21, ал.2ЗДДС- чл.36аВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-181/13.05.2019 г., относно прилагането

ЗДДС, чл.71, т. 3

Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 70 46.№53-00-78030.11.2010г.Чл.71,т.3 във вр. Чл. 16 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дейността на фирмата е