ЗДДФЛ, чл.18

2_729/20.06.2011
ЗДДФЛ, чл.18
Отправили сте писмено запитване да ТД на НАП-……….., препратено по компетентност до Дирекция „ОУИ”-…., вх.№…………2011г., свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /, в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Въз основа на Експертно решение на ТЕЛК №……. от ….10.2007 г. Ви е определена 50% намалена работоспособност, със срок на инвалидносттадо 01.10.2009 г.. Навършили сте 60 г. на 01.10.2009 г. в срока на решението. При подаване на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ с вх.№……… от …………2011 г. са Ви информирали, че не може да ползвате данъчното облекчение за намалена работоспособност.
Поставяте въпроса: Можете ли да ползвате данъчното облекчение за намалена работоспособностза 2010 г.?
С оглед на изложенатафактическа обстановка изразяваме следнотостановище съобразно действащата нормативна уредба:
Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), сумата от годишните данъчни основи по чл.17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. На основание чл.23, т.1 от същия закон, данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК. За да ползва данъчното облекчение при определянето на годишния размер на данъка от основния работодател, работникът/служителят следва да предостави на работодателя копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК (чл.49, ал.4, т.1).
Следователно, при годишното облагане данъчното облекчение може да се ползва, при условие, че експертното решение на компетентния орган е влязло в сила и срокът на инвалидност не е изтекъл към 1 януари на съответната данъчна година или инвалидността е с пожизнен срок.
По отношение на 2010 г. и 2011година , съгласно становище на Изпълнителния директор на НАП, изразено в Писмо № М-24-33-31# 1/18.04.2011, в което е разгледан случай като вашия, като „валидно решение на ТЕЛК” за 2010 г. следва да се приеме решението на ТЕЛК, издадено на 18.10.2007 г., независимо от обстоятелството, че определеният с решението срок на инвалидност е до 01.10.2009 г.. Като основен посоченаргумент в тази насока е разпоредбата на чл.101, ал.5/предишна ал.4-ДВ бр.59 от 2010 г./ от Закона за здравето, по силата на който видът истепента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от Кодекса за социално осигуряване се определят пожизнено. Цитираната разпоредба е в сила от 01.07.2009 г.. Следователно, ако в срока на инвалидност, определен с решението на ТЕЛК, сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от Кодекса за социално осигуряване и срокът на инвалидност, определен с решението на ТЕЛК, е изтекъл след 01.07.2009 г., може да се счита, че са налице нормативните основания да ползватеданъчното облекчение за намалена работоспособност при съществуващата нормативна база.
Относно облагането с авансов данък на получените доходи:
Ако работите по трудово правоотношение, следва да имате предвид разпоредбата на чл.18, ал.2 от ЗДДФЛ съгласно който месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
По аргумент от чл.49, ал.4, т.1 от същия закон, данъчното облекчение се ползва, при условие, че работникът/служителят предостави на работодателя копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Ако реализирате доходиот стопанска дейност или получавате доходи от наемили друго възмездно предоставяне за ползване на права и имуществоприложими за облагане с авансов данък на получаваните доходиса чл.43, ал.2 и чл.44, ал.2 от ЗДДФЛ. Авансов данък за получените доходище дължите през 2011 г. едва след като облагаемиятВи доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лева.
Относно прилагането на чл.44, ал.4 и ал.5, чл.45,ал.4и чл.65,ал.11 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2011 г., за определянето и внасянето на авансов данък за доходите от наем, когато наемател е предприятие или самоосигуряващо се лице е издадено Указание№ УК -2 /23.03.20011г. на Министъра на финансите на Р България.

Оценете статията

Вашият коментар