ЗДДФЛ, чл.35, т. 6

2_724/09.05.2012
ЗДДФЛ, чл.35, т.6
Отправили степисмено запитванедоДирекция ОУИ-…. свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /.
Според фактите от запитването получавате пенсия от бившия си работодател „…….-Лондон, чрез клона му в София като член на „Корпоративната нефинансиранапенсионна схема”. От издадения документ от дружеството на …04.2007 г. е видно,че плащанията в годишен размер на ………… евро годишно ще бъдат за сметка на българския клон. В същото писмо е упоменато, че въпросната пенсия, влязла в сила от ……09.2006 г., подлежи на облагане с данък върху личните доходи съгласно приложимите закони на България.Издадена Ви е служебна бележка от …………….- клон за изплатени доходи по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица, като същите са посочени т.6 „доход от други източници, които не са изрично посочени в ЗДДФЛ и не са облажени с окончателни данъци по реда на същия закон или с окончателни данъци по реда наЗакона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.
Подали стегодишна данъчна декларацияпо чл.50 от ЗДДФЛ за 2011 г., като сте посочили тези доходи като облагаеми и сте внесли дължим данък в размер на ………. лева.
Към датата на запитването считате, че тези суми се явяват необлагаем доход по смисъла на чл.13, ал.1, т.7 от ЗДДФЛ, като подкрепяте твърдението си, посочвайки, че в този смисъл са и дадените разяснения на НАП в писмо №26-Д-58 от 24.01.2007 г.
Въпросът който поставяте е: Какво е данъчното третиране на получените суми от……………… –клон България.
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите и приложените документи изразяваме следното становище:
Доходите на местните физически лица са обект на облагане по реда на ЗДДФЛ. Предвид разпоредбата на чл.6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.
В съответствие с нормата на чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ на облагане по реда на същия закон подлежат доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
В цитираната от Вас разпоредба на чл.13, ал.1, т.7 от ЗДДФЛ , като необлагаеми са посочени:
– доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на пенсия;
– доходите от инвестиции на технически резерви, получени по застрахователни договори;
– доходите от инвестиции от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица.
За целите на посочената норма е въведена легална дефиниция на понятието”допълнително доброволно осигуряване” в §1, т.12 от ДР на ЗДДФЛ и това е: Осигуряванетопо част втора, дялове трети и четвърти от Кодекса за социално осигуряване, както и доброволното осигуряване, осъществявано съгласно законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, от институция, която извършва дейност пряко свързани с пенсионното осигуряване или с осигуряването за професионална квалификация и безработица.
Съгласно чл. 214 от Дял трети на КСО(Нов – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. Наименованието на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване задължително съдържа в комбинация наименованието на пенсионноосигурителното дружество и думите “пенсионен“, “доброволен“ и “фонд“ или техни производни.
В дял четвърти на КСО е регламентиран реда за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.
За да е необлагаем дохода, който получавате от „…………….”-Лондон, чрез клона му в София следва посочената в писмото от дружеството „Корпоративната нефинансиранапенсионна схема” да е институция, която извършва дейност пряко свързани с пенсионното осигуряване или с осигуряването за професионална квалификация и безработица от държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
В издадената Ви служебна бележка „……………..-Лондон, чрез клона му в София посочва, че изплатения Ви доход е облагаем по чл.35 от ЗДДФЛ. В запитването си не сте представили доказателства, че са изпълнени условията на чл.13, ал.1, т.7 от ЗДДФЛ вр. т.12 от §1 на ДР на ЗДДФЛ
Предвид изложеното и съобразно представените към запитването Ви доказателства Вашият доход е облагаеми попада в обхвата на чл.35, т.6 от ЗДДФЛ,доход от всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или ЗКПО, и неговият размер е брутната сума на получената награда.
Тези доходи не подлежат на авансово облагане, а се облагат само на годишна база.Годишната данъчна основа се формира по реда на чл.36 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда начл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване.
Съгласно чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от закона. Общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи по чл. 25/доходи от трудови правоотношения/, чл.30/доходи от друга стопанска дейност/, чл.32/доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество/, чл.34/доходи от прехвърляне на права или имущество/ и чл.36/доходи от други източници/ от ЗДДФЛ, намалена с предвидените в същия закон данъчни облекчения (чл.17 от ЗДДФЛ).
Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа се определя, като общата годишна данъчна основа по чл.17 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
В общата годишна данъчна основа не се включват доходите на местните физически лицапо чл.38 от ЗДДФЛ обложени с окончателен данък.
На основание чл.54, ал.1 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице.

Оценете статията

Вашият коментар