ЗДДФЛ, чл.22а

2_276/13.03.2013
ЗДДФЛ, чл.22а
Отправили сте писмено запитване до Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика”-…… свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /, в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Кредитополучател сте по договор за кредит от ……08.2012 г., който сте именувал като жилищен, сключен между Вас и съпругата Ви/като солидарен длъжник/ и ……. Банк „АД. Със средствата от този кредит сте погасили изцяло друг кредит, отпуснат Ви от ……. АД, чийто предмет е бил получаване на заемни средства за закупуване на семейно жилище. Към настоящият момент жилището, което сте закупили по първоначалния кредит е единствено за семейството Ви. Към датата на сключването на договора през 2005 г. Вие и съпругата Ви не сте навършили 35 години.
Приложили стеДоговор за жилищен кредит №……./….2012 г., погасителен план, иДоговор запредоставяне на кредит за закупуване на недвижим имот, сключен на …..07.2005 г.с…Б АД за закупуване на недвижим имот.
Видно от съдържанието надоговора с „….Банк”АД, независимо, че същият е именуван като договор за жилищен кредит, по своя характер същият не е за закупуване на жилище, а за погасяване на задължения към други кредитори, както и за ремонт на жилище.
Интересувате се може ли да се възползвате при тези условия от данъчното облекчение като младо семейство по чл.22а, ал.1 от ЗДДФЛ, като приспаднете от годишните си данъчни основи по чл.17 от ЗДДФЛ, направените през годината лихвени плащания по дватадоговора?
Съгласно чл.22а, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.
Следователно данъчното облекчение може да се ползва при едновременното спазване на трите условия.
Рефинансирането на ипотечен кредит предоставя възможност на кредитополучателя да подобри условията по кредита си, като рефинансиране може да се извърши както от банката, в която е първоначалният кредит чрез предоговаряне на условията, така и от друга банка, предлагаща по-добри лихвени проценти и такси.
Следователно, данъчното облекчение за млади семейства по чл. 22а от ЗДДФЛможе да се ползва и при рефинансиране на ипотечен кредит, когато с първоначалния е придобито жилище, като същото служи и за обезпечение по предоставения кредит за рефинансиране. Следвада имате предвид, че към датата на рефинансиране на кредита също трябва да бъдат изпълнени условията, посочени в чл.22а от ЗДДФЛ.
Предвид изложеното ще имате право да ползвате данъчното облекчение по чл.22а от ЗДДФЛ само за направените лихвени плащания през 2012 г. по първоначалния кредит, сключен с ….. АД през 2005 г..По отношение на направените лихвени плащания по втория кредит, нямате право да ползвате данъчното облекчение за млади семейства, с оглед обстоятелството, че Вие и съпругата Ви имате навършени 35 години към датата на сключването муна 31.08.2012 г..

1/5

Вашият коментар