Здравно осигуряване за лица на които е спряна пенсията

2_2764/ 10.11.2008 г.
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.4;
Относно: Здравно осигуряване за лица на които е спряна пенсията
Съгласно изложеното, Вие сте получавалипенсия до м.04.2008 г., след което тя е спряна от Националния осигурителен институт, поради подаденамолба за зачитане на осигурителен стаж, положен в Испанияпреди отпускането на пенсията. През м.октомври 2008 г. стеуведоменаот личния си лекар че са Ви прекратени здравно осигурителнитеправа, поради неплатени здравноосигурителни вноски. Пенсията Ви към настоящия момент не е възобновена.
При така изложената фактическа обстановка и като се има предвид, че
Националната агенция за приходите е специализиран държавен орган към Министерството на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания,ще изразим принципно становище само за задълженията за внасяне на здравноосигурителни вноски. Въпросите свързани със зачитане на осигурителен стаж иусловията за отпускане, спиране и възобновяване на дългосрочни осигурителни права/пенсии/ на лицата са вкомпетентността на Националния осигурителен институт.
Здравното осигуряване е задължително за всички български граждани, то гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.
Заплащането на пакета от здравни дейности се осъществява от Националната здравноосигурителна каса/НЗОК/, чийто приходи се реализират главно от осигурителни вноски на осигурените лица. Правото на тази престация /заплатени от НЗОК здравни услуги и медицинска помощ/ се придобива от осигуреното лице след като са изпълнени условията на Закона за здравното осигуряване/ ЗЗО/, едно от които е именнозадължителното участие при набирането на вноските.
Обхвата на здравноосигурените лица и начина за внасяне на задължителните здрвноосигурителни вноски е регламентиран в чл.40, от ЗЗО. За пенсионерите здравноосигурителните вноски се определят върху доход, който е равен на размера на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях. Вноските са за сметка на републиканския бюджет и се внасят до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят /чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО/.
На основание гореизложеното, задължителна предпоставка за осигуряване като пенсионер, за сметка на републиканския бюджет, е лицето да получава пенсия, още по вече, че нейния размер представлява и дохода върху който се внасят дължимите здравноосигурителни вноски. Неполучаването на пенсия, обуславя и липсата на правна възможност за извършване на здравно осигуряване по този ред.

Оценете статията

Вашият коментар