ЗДДФЛ, чл.24

Изх. № М-92-00-508
Дата:03.07.2015 год.
ЗДДФЛ, чл. 24;
Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина, чл. 5, ал. 1 и 2.
По повод Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № М-92-00-508 от 02.06.2015 г., Ви уведомявам следното:
В писмото сте описали, че служител на Съвместното командване на силите е командирован за пет дни в Унгария по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Посочили сте още, че са му изплатени дневни пари по цитираната Наредба, като според Вас за първия и последния ден тези пари надхвърлят двукратния размер, определен от Наредбата, а за другите дни са под този размер, но като цяло общият размер на отпуснатите дневни пари е под двукратния размер, определен по Наредбата.
В тази връзка поставеният въпрос е свързан с това дали цялата сума следва да се третира като необлагаем доход на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) или сумите над двукратния размер на дневните пари за първия и последния ден следва да бъдат третирани като облагаеми.
Предвид така изложената фактическа обстановка и поставения въпрос, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на необлагаемите доходи, посочени в ал. 2. По силата на ал. 2, т. 5 на чл. 24 от закона в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва стойността на:
а) пътните и квартирните пари, доказани документално по реда на действащото законодателство;
б) дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт.
На основание чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, командироването в чужбина се извършва въз основа на писмена заповед, която следва да съдържа всички финансови условия на командировката, включително пътни, дневни и квартирни пари.
Предвид разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Наредбата, за покриване на разходите на командированите лица в чужбина се изплащат дневни пари в размери и валути съгласно приложение № 2 (за Унгария по 35 евро на ден).
Следователно за да намери приложение чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ, общата стойност на дневните командировъчни пари не трябва да надвишава двукратния размер, посочен в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. С оглед изложеното от Вас, в конкретния случай доколкото общата стойност на изплатените от Вас дневни командировъчни пари не превишава двукратния размер, то същите представляват необлагаем доход на основание чл. 24, ал. 2, т. 5, б. „б“ от ЗДДФЛ.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/Г. ДИМИТРОВА/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »