ЗДДФЛ, чл.26, aл. 1

2_605/05.04.2012
ЗДДФЛ чл.26, ал.1
Като земеделски производител сте регистриран от 11.02.2003 г. в ОД „Земеделие и гори” – гр. … с ЕГН…………. В регистър БУЛСТАТ имате издаден идентификационен код ……….. от 06.10.2004 г. като земеделски производител. Посочвате, че имате фирма ЕТ …………, която е била регистрирана по ЗДДС за периода 19.10.1994 г. – 23.12.1997 г., с данъчен номер …………. и БУЛСТАТ ………….. е прекъснала дейността си от 01.02.2001 г.
С Акт за регистрация по ЗДДС от 2008 г. сте регистриран по с.з. като ЗП В.Петров, в т.ч. собственик на ЕТ………………, с идентификационен номер по ДДС BG ……………
Видно от запитването от 2003 г. дейността Ви е единствено производство и реализация на непреработена селскостопанска продукция. Посочвате също, че при проверка за възстановяване на ДДС се установява, че във ВАТ системата BG – то на земеделския производител е BG ……………….
Поставяте следните въпроси:
1. Кой номер да посочите във фактурата за Булстат/ИН, както и в СД?
2. Кой е вашият ВG номер?
3.Имате ли право на 60% преотстъпен данък на база на посочената информация в запитването?
С оглед изложеното в запитването и действащата нормативна уредба, свързана със ЗДДФЛ и предвид факта, че от запитването не става ясно как се извършва дейността по производство на селскостопанска продукция – дали същата се извършва от предприятието на ЕТ или се извършва от физическото лице като регистриран земеделски производител, изразявам следното принципно становище:
По първи и втори въпрос:
На поставените въпроси е изготвен отговор с наш изходящ № 567-1/11.04.2011 г.
При направена проверка за валидността на идентификационния Ви номер на адрес http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ се установи, че е валиден BG ………………, а неBG ……………….
По трети въпрос:
Според чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанската дейност като едноличен търговец е формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба.
Съгласно чл.29а, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по ЗДДС физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл.26 от раздел ІІот ЗДДФЛ „Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец” и се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл.28 от същия закон. Лицата по чл.29а, ал.1, които определят облагаемия си доход по реда на чл.26, прилагат Закона за счетоводството, като в този случай се приравняват на едноличните търговци /чл. 29а, ал.6 от ЗДДФЛ/.
В т.56 от §1 от ДР на ЗДДФЛ за целите на чл. 29а е дефинирано понятието „Доход от стопанска дейност на физически лица“. Това е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.
Съгласно чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ, данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, при условията за преотстъпване на корпоративния данък по чл.189б от ЗКПО.
Разпоредбата на чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ допуска преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност само на еднолични търговци, регистрирани като земеделски производители. Видно е, че физическите лица по чл.29а от ЗДДФЛ, които не са еднолични търговци, не са посочени в текста на чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ, поради което независимо от факта, че се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл.28 от ЗДДФЛ и са регистрирани като земеделски производители, не могат да ползват преотстъпване по реда на чл.189б от ЗКПО на дължимия годишен данък.

Оценете статията

Вашият коментар