ЗДДС, чл.66, aл. 2

2_606/05.04.2012 г.
ЗДДС чл.66, ал.2
В Дирекция ОУИ ………. е постъпило Ваше писмено запитване изх..№……………., заведено с вх.№………….., в което е описана следната фактическа обстановка:
Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите /ДИПКУ/ – гр…. е структурно звено на ……………. университет ………….. Към ДИПКУ има хостел, където се извършва настаняване на лица, желаещи да ползват нощувки. Разполага и със закусвалня. Някои от нощувките са без хранене, други са в пакет с хранене.
Въпросът е: в кои случаи следва да се начислява ДДС 20% и в кои – ДДС – 9% върху нощувките, съгласно чл.66, ал.2 от ЗДДС.
Предвид действащата нормативна уредба изразяваме следното становище:
Съгласно чл.66, ал.2 от ЗДДС данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, е в размер на 9 на сто. Считано от 01.01.2012 г. от редакцията на чл.66, ал.2 от ЗДДС отпада посочването на лицето, което предоставя доставката, като вместо това се набляга на същността на предоставената услуга, а именно настаняване на хотелски начала, без значение качеството на доставчика на услугата по настаняване.
“Настаняване“ са основни туристически услуги по смисъла на т.12 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма с изключение на доставка на обща туристическа услуга от туроператор към пътуващо лице /§1, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС/.
В §1, т.12 от Закона за туризма е посочено, че “основни туристически услуги“ са нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на транспорта.
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.4, б.„в” от ЗДДС, когато настаняването се извършва в хостел с местоположение в България , мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната.
Предвид гореизложеното, независимо какви услуги ще се предоставят в хостела – само нощувка или нощувка и закуска, същите са основни туристически услуги и когато се считат за настаняване по смисъла на Закона за туризма подлежат на облагане с 9 % ДДС.

Оценете статията

Вашият коментар