ЗДДФЛ, чл.26, aл. 6,ЗДДС, чл.113,ЗДДФЛ, чл.28,ЗДДС, чл.3

2_ 384/09.02.2009г.
ЗДДФЛ, чл. 26, ал. 6, чл. 28
ЗДДС, чл. 3и чл. 113
Отправили сте писмено запитване, в коетоописвате следната фактическа обстановка: Работите на постоянен трудов договор във фирма „М”. През 2008г. стезакупилитехника за производство наелектрически ток, която сте монтирали на покрива на наследствената Викъща. От м. юни2008г. всеки месецпродавате електрическа енергия на „Е.ОН България продажби” АД и получавате доход за това. Сделките са документирани спротоколи за продажба на ел. енергия издадени отфирма „ Е.ОН България продажби” АД, приложени към запитването. Сумите за продажбите постъпват по банков път.
Въввръзка с гореизложенотопоставяте следния въпрос:
Задължени ли сте да подавате декларация почл. 50 от ЗДДФЛ и съответнов кое приложение следва да декларирате получения доход?
При така изложената фактическа обстановка и съобразно относиматанормативна уредба – Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ , Търговския закон /ТЗ/ и Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ изразявам следното становище:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми доходи по този законсадоходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение надоходите, които санеоблагаеми по силата на закон. На основание чл. 50, ал.1, т. 1от ЗДДФЛ местните физически лица подаватгодишна данъчна декларация по образец запридобитите през годината доходи,подлежащи на облагане с данък върхуобщата годишна данъчна основаи с данък върхугодишната данъчна основапо чл. 28 от с.з.
Годишна данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ определятлицата извършващи стопанска дейносткато едноличентърговец. Годишната данъчна основа почл. 28 от закона се определя като облагаемиядоход по чл. 26 формиран по реда на Закона за корпоративното подоходно облаганеза данъчната годинасе намали свноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социалноосигуряване и Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.Съгласночл. 26, ал. 6 от ЗДДФЛпо реда на чл. 26 ал. 1-5 се облагатдоходите от стопанска дейностна физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, но не е регистриранокато едноличен търговец.
Търговец по смисъла начл. 1, ал. 1 от ТЗе всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва посочените вт. 1 – 15 на цитираната алинея сделки. Продажбата на стокиот собствено производство е включена в т. 2 на чл. 1, ал. 1 от ТЗ , поради което eв обхвата натърговските сделки.
Съгласно чл. 286, ал. 1 от ТЗ, търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с упражнявано от него занятие. По силата на чл. 286, ал. 2 от ТЗтърговски са сделките по чл. 1, ал. 1 независимо от качеството на лицата, които ги извършват. При съмнениесе смята, че извършваната от търговеца сделка е свързана с неговото занятие / чл. 286, ал. 3 от ТЗ/.Според чл. 287 от с.з.разпоредбите за търговските сделки се прилагат и за двете страни, когато за едната от тяхсделката е търговска и не следва друго от този закон.
Предвид изложенотодефинирането на едно физическо лицекато търговецне следва да се обвързва единствено с наличието или липсата на регистрация по реда на ТЗ. Акофизическото лице осъществява търговски сделки, не е от значениедали то е манифестирало или не участието си в тях като едноличен търговец. Тази теза се съдържа и в данъчния закон предвид разпоредбата на чл. 26, ал. 6 от ЗДДФЛ.
В конкретно описаният случай извършаватетърговски сделки по чл. 1, ал. 1, т. 2 от ТЗ, извършвате ги ежемесечно, т.е редовно, страна по сделката за продажбата на ел. енергията етърговеца – „Е.ОН България продажби” АД, поради което катофизическото лице следва да бъдетеопределени като лице, извършващо стопанска дейност, като търговец, независимо, че не сте регистриран като едноличен търговец.
Облагаемият доход от стопанска дейност като търговец се определя по реда на чл. 28 от ЗДДФЛ и седекларира в приложение № 2 „ Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец” към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. За доходите от трудовото правоотношение следва да подадете и приложение № 1 „Доходи от трудови правоотношения”
По отношение отчитането наоблагаемитедоходие необходимо да имате предвид следното:На основание чл. 9, ал. 1 от ЗДДФЛ данъчно задълженитепо този закон лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане. Редът и начина на издаване на фискални касови бележки се определят с Наредба № Н -18 на министъра на финансите от 13 декември 2006г. зарегистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискалниустройства / обн. ДВ. бр. 106 от 2006г.изм. и доп. бр. 79 от 2007г
От друга страна, данъчно задължено лицепо см. на чл. 3 от ЗДДС е всяко лице, което извършва независимаикономическа дейност, без значениеот целите и резултатите от нея. Като независима икономическа дейност може да бъде определена всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Като лице извършващо независима икономическа дейност по см. начл. 3 от Закона за данък добавена стойност следва да прилагате чл. 113 от с.з. и издавате фактури за извършените от Вас доставки на стоки и услуги или при получаване на авансово плащане преди това.
Фактурата се издава най-малко в два екземпляра – за доставчика и за получателя.

Оценете статията

Вашият коментар