ЗДДФЛ, чл.29,ЗДДФЛ, т. 21, параграф 1,ЗДДФЛ, чл.11, aл. 1, т. 1

2_1480/26.08.2010г.
ЗДДФЛ чл.11, ал.1, т.1
ЗДДФЛ чл.29
ЗДДФЛ §1, т.21 от ДР
Във Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” …………….. са поставени въпроси във връзка с дейността на физическото лице като регистриран земеделски производител. Земеделският производител е одобрен за финансиране на дейността по Мярка 112 по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/. Съгласно договор с ДФ”Земеделие” от 23.02.2010г. помощта се отпуска за 5 години за текущи нужди и за инвестиции и следва да бъде изплатена на два етапа – първо плащане в размер на ? от одобрената сума и второ плащане – след 3-та година и ако са изпълнени условията по договора.
Въпросите са:
1, 2 и 3 въпрос: Независимо, че дейността се извършва от физическо лице което не е длъжно да води счетоводство във връзка с т.4.26. от Договора с ДФ”Земеделие” как да се осъществи счетоводното отчитане на финансирането, на инвестициите в ДМА и на възможностите за амортизация на ДМА?
4.Ще бъде ли обложен текущия приход от финансиране, получен през 2010г. с данък по ЗДДФЛ?
При така представената информация, изразяваме следното принципно становище:
Според чл.2, т.1 от Търговския закон физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност не се смятат за търговци. Същите не са предприятия по смисъла на чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството и поради това не попадат в обхвата на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
Предвид гореизложеното няма основание да се обсъждат въпроси, свързани със счетоводното отчитане, тъй като за целите на данъчното облагане физическите лица, земеделски производители определят годишната си данъчната си основа по реда на чл.29, т.1 или т.2, буква а/ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
Видно от запитването, физическото лице е регистриран земеделски производител и няма регистрация като търговец по Търговския закон, но липсва информация дали дейността му е производството на непреработени продукти от селското стопанство. По смисъла на §1, т.21 от ДР на ЗДДФЛ „непреработен продукт от селско стопанство” е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
Според чл.29 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
т.1- 60 %- за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски производители за производство на непреработени продукти от селското стопанство /с изкл. на доходите от декоративна растителност;
т.2, буква а/ – 40% -за доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени продукти от селското стопанство /вкл. от продажба на произведена декоративна растителност/,.
В ЗДДФЛ не е регламентирано специално данъчно третиране на получените субсидии, не са посочени сред необлагаемите доходи по чл.13 от ЗДДФЛ, поради което същите следва да се разглеждат обвързано с общите правила за облагане и деклариране на доходите от дейността, за която са предназначени.
По смисъла на чл.2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Според чл.11, ал.1, т.1 и т.2 от с.з. доходът /в случая първият транш от субсидията, получен през 2010г./, се смята за придобит на датата на плащането /при плащане в брой/ или на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/.
Съгласно чл.43, ал.1 от ЗДДФЛ физическото лице /регистриран земеделски производител/, придобило доход от стопанска дейност по чл.29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход. Данъчната ставка е 10 на сто /чл.43, ал.3 от ЗДДФЛ/.
Според чл.43, ал.4 от ЗДДФЛ когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Срокът за внасяне на данъка е до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан /чл.65, ал.10 от ЗДДФЛ/.
Алинея 4 на чл.43 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода /чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ/.
Когато платецът на дохода от стопанска дейност не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на данъка се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода /чл.43, ал.6 от ЗДДФЛ/. Срокът за внасяне на данъка е до 15-то число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода /чл.67, ал.1 от ЗДДФЛ/.
Данъкът по чл.43 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице /чл.68, ал.1 от ЗДДФЛ/.
Годишната данъчна основа за облагаемия доход по чл.29 от ЗДДФЛ, придобит през данъчната година, се определя съгласно чл.30 от с.з. За данъчната 2010г. физическото лице следва да декларира облагаемия доход по чл.29, т.1, съответно т.2, буква „а” от ЗДДФЛ,по реда на чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2011г.
Предвид гореизложеното:
-ако субсидията е получена за дейността по производство на непреработени продукти от селското стопанство /с изключение на производство на декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл.29, т.1 от ЗДДФЛ.
-ако субсидията е получена за дейността по производство на преработени продукти от селското стопанство /включително от продажба на произведена декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл.29, т.2, буква „а” от ЗДДФЛ.’

Оценете статията

Вашият коментар