ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 6,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 4

2_1484/07.10.2011 г.
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2, т.4т.6
ОТНОСТНО: Приложение нормите на Закона за здравното осигуряване.
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че сте регистриран земеделски производител. Пенсионер сте по трудов стаж и връзраст и сте инвалид с 81% неработоспособност от ТЕЛК.
Въпроса, който поставяте е дали следва да заплащате здравни осигуровки всеки месец, след като сте здравноосигурен за сметака на републиканския бюджет?
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка и при сега действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Разпоредбата на чл.40 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) определя осигурителния доход и реда за внасяне на здравноосигурителни вноски от отделните категории здравноосигурени лица.
На основание чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО здравноосигурителната вноска за пенсионерите е върху размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях. Здравноосигурителната вноска за тези лица е за сметка на републиканския бюджет. От горецитираното е видно, че няма нормативно изискване пенсионерите да правят здравноосигурителни вноски за своя сметка, тъй като дължимите от тях здравноосигурителни вноски са за сметка на републиканския бюджет.
Възникват обаче случаи, в които въпреки че лице е пенсионер, то дължи здравноосигурителни вноски за своя сметка, тъй като в ЗЗО липсва разпоредба подобна на тази на чл.4, ал.6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), която да дававъзможност за изключване на пенсионерите от кръга на задължително осигурените лица.
Поради това, на основание чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО, регистрираните земеделски производители, включително и когато получават пенсии,се осигуряват здравно върху месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (за 2011 г. – 240 лв.), и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т.3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.8 от КСО.
Регистрираните земеделски производители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл.40, ал.1, т.2 изр.второ от ЗЗО).
Следователно, Вие като регистриран земеделски производител трябва да внасяте за Ваша сметка ежемесечни авансови здравноосигурителни вноски до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Размера на вноската е8 на сто.
Съгласно чл.40, ал.1, т.6 от ЗЗО за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т.1, 2, 2а, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл.6, ал.10 от КСО.
Като пенсионер и регистриран земеделски производител Вие попадате в разпоредбата на чл.40, ал.1, т.6 от ЗЗО – получавате доходи на основание т.2 (регистриран земеделски производител) и т.4 (пенсионер), поради което доходите Ви се събират, като сборът на получаваната пенсия и избраният месечен осигурителен доход не трябва да надвишава максималния месечен осигурителен доход (за 2011 г. – 2000 лв.).

Оценете статията

Вашият коментар