ЗДДФЛ, чл.33, aл. 6, т. 9,ЗДДФЛ, чл.77,ЗДДФЛ, т. 5, параграф 1,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 4,ЗДДФЛ, чл.38, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.38, aл. 4,ЗДДФЛ, т. 6, параграф 1,ЗДДФЛ, чл.33, aл. 6, т. 5

Изх. №24-34-193
Дата:31.01.2012 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 6, т. 5;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 6, т. 9;
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 77;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 5;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 6.
Във Ваше писмо, препратено в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-193/28.10.2011 г., сте описали, че физическо лице, местно на България по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е акционер във „…………….” АД. Акционерното участие е придобито по следния начин:
-чрез непарична вноска в капитала на „……………..” АД на дялове от дружество А през 2005 г., представляващи 50% от капитала на дружество А;
-чрез непарична вноска в капитала на „…………….” АД на дялове от дружество Б през 2007 г., представляващи над 90% от капитала на дружество Б;
През 2011 г. физическото лице увеличава капитала на „…………….” АД чрез парична вноска, при която лицето придобива нови акции. По-късно същата година капиталът на „…………” АД се намалява чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, при което намаление лицето получава парични средства. Поставените въпроси са свързани с данъчното третиране на въпросните суми.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното: 
На основание чл. 13, ал. 4 от ЗДДФЛ (нова – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) не се определя данък към датата на придобиване на акции и дялове, които са получени срещу направени непарични вноски в търговски дружества. Данък се определя само в случаите на последваща продажба или замяна на тези акции и дялове (извън хипотезата на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ) като облагаемият доход се формира по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ и представлява сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. В случаите на продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски в търговско дружество, цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото – предмет на непарична вноска в търговско дружество, с изключение на случаите по чл. 33, ал. 6, т. 5 от ЗДДФЛ (чл. 33, ал. 6, т. 9 от ЗДДФЛ). Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател.
В конкретният случай, според описаните от Вас факти, не е извършена продажба или замяна на акции на дружеството, поради което цитираните разпоредби не следва да бъдат прилагани. Връщането на парични вноски в полза на физическо лице – акционер, поради намаляване на капитала на акционерното дружество при положение, че не са извършвани увеличения на капитала за сметка на неразпределени печалби няма характеристиките на „дивидент” и „ликвидационен дял” по смисъла на § 1, т. 5 и 6 от ДР на ЗДДФЛ, т.е. не се дължи данък по реда на чл. 38, ал. 2 и 4 от ЗДДФЛ.
Важно е да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 77 от ЗДДФЛ при определяне на задълженията на лицата по този закон в случаите на сделки между свързани лица, на сделки, сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане и прилагане на пазарни цени, трансфери, свързани с определена база, както и за лихви по финансов лизинг, се прилагат съответно разпоредбите за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане от Закона за корпоративното подоходно облагане.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Задължение за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и за внасяне на дължимите осигурителни вноски по българското законодателство от физическо лице, което живее и реализира доходи от упражняване на свобо

ОТНОСНО:Задължение за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и за внасяне на дължимите осигурителни вноски по българското законодателство от физическо лице, което живее