ЗДДФЛ, чл.35, т. 2,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 20,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 21

Изх. № 94-00-156/23.10.2012 г.
чл. 13, ал. 1, т. 20 и т. 21 от ЗДДФЛ
чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ
чл. 2, ал. 1 от ЗХ (отм.)
чл. 3, ал. 3 от ЗХ (отм)
чл. 4, ал. 1 от ЗХ (отм.),
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-156 от 12.07.2012 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
През периода септември – декември 2009 г. сте участвал в телевизионната игра „Големият кеш”, излъчвана в телевизионния ефир. През м. 06.2012 г. сте попаднал на различни публикации в интернет, поради което задавате следните въпроси:
1. Играта „ГОЛЕМИЯТ КЕШ” представлява ли хазартна игра по смисъла на Закона за хазарта?
2. Получените парични печалби от тази игра представляват ли получени суми от участие в хазартни игри?
3. Подлежат ли на деклариране с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ получените суми от тази игра?
4. Получената награда представлява ли необлагаем доход по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ?
5. При положение, че отговаря на условията на Закона за хазарта следва ли да бъде определена като хазартна всяка игра, при която се изпраща текстово съобщение с цена, надвишаваща цената на обичайната услуга, при което извършеният залог може да бъде изгубен или да бъде спечелена награда, и тази награда би ли могла да бъде определена като облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ?
6. От факта, че не е издадено разрешение от Държавната комисия по хазарта следва ли, че играта не е хазартна?
По така зададените въпроси, фактическата обстановка и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
По въпроси № № 1, 2, 3 и 4:
По силата на чл. 13, ал. 1, т. 20 и т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), не са облагаеми паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, както и печалбите, получени от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Съгласно чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител са доходи от други източници, които участват при формирането на облагаемия доход.
Съгласно чл. 2, ал. 1 от отменения Закон за хазарта (ЗХ (отм.)), хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. В обхвата на изключенията от понятието „хазартни игри“ са викторините, изразяващи се в отговаряне на въпроси или проявяване на знания или умения, при условие, че наградите не са за сметка от постъпленията на участниците – от билети, телефонни такси или под друга форма – чл. 3, ал. 3 от ЗХ (отм). Специфичното за хазартните игри е, че в съответствие с чл. 4, ал. 1 от ЗХ (отм.), тези игри се организират и провеждат на територията на Република България само с разрешение на Държавната комисия по хазарта.
Към настоящия момент на интернет страницата на играта няма достъп до общите условия, поради което не разполагаме с пълния им текст, но от достъпа до други материали констатирахме следния регламент:
„Във викторината „Големият кеш“ знанията си може да изпита всеки притежател на мобилен телефон, навършил 18 години. Участието започва с изпращане на sms на кратък номер 500 за трите мобилни оператора – Мобилтел, Глобул и Виваком. Участникът получава въпрос с два възможни отговора. Верният отговор само на един въпрос дава право на участие в ежедневния жребий, който се тегли на живо в ефира на Нова ТВ, всеки делник от 17.25 часа. Така се определя участникът, който ще има възможност на следващия ден да гостува в ефир на Ники Кънчев и да получи награда от 15 000.00 лева. С всеки следващ правилен отговор от SMS викторината участникът трупа точки, с които участва в надпреварата на знаещите за седмичната награда от 30 000.00 лева, за спечелилия най-много точки. В края на всеки месец Ники Кънчев ще даде 100 000.00 лева на един от участниците, отговорили правилно на 5 въпроса. В навечерието на Коледа един участник ще получи от Ники Кънчев половин милион лева.“ В жребия за голямата награда участват отговорилите правилно на 10 въпроса.
Доколкото гореизложеното съответства на действителните правила, видът и размерът на наградата в играта не са били обвързани с размера на постъпленията, поради което играта, в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ЗХ (отм.) не може да бъде определена като хазартна. Поради това печалбата от тази игра е извън приложното поле на разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ.
Предвид факта, че наградите в играта не се определят на случаен принцип, доколкото са в абсолютни суми (обявени с общите условия на играта) и участието в жребия за наградите е в резултат на проявяване на знания, чрез натрупване на определен брой верни отговори, то условията на играта „Големият кеш“ не съответстват и на условията на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ.
С оглед изложеното печалбите от тази игра попадат в обхвата на т. нар. доходи от други източници и по-конкретно – в разпоредбата на чл. 35, т. 2 от същия закон. Съгласно последната, облагаемият доход е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Този вид доходи подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и съответно – на деклариране в годишната данъчна декларация. Срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2009 г. е изтекъл на 30 април 2010 г.
От изложената фактическа обстановка не става ясно дали комисията по хазарта е признала играта „Големият кеш” за хазартна игра. В случай, че това е така, НАП следва да се съобрази с мнението на компетентния държавен орган и доходът от играта да се третира като необлагаем.
По въпроси № № 5 и 6:
В запитването липсва информация за евентуално Ваше участие и получени награди от други игри, поради което считам, че въпросите не касаят конкретни Ваши задължения. Поради това по тези въпроси не следва да бъде изразявано становище. В случай, че сте участвал в друга игра и сте спечелил награда следва да имате предвид, че можете да подадете запитване, в което изложите максимално подробно фактическата обстановка, свързана с Вашите права и задължения.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *