ЗДДС, чл.68, aл. 2,ЗДДС, чл.70,ЗДДС, чл.69, aл. 1, т. 3

Изх. № 94-00-151/19.07.2011 г.
ЗДДС, чл.68, ал.2
чл.70
чл.69, ал.1, т.3
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
Регистриран сте по ЗДДС за доходи, получавани от наем на недвижим имот. Нямате регистрирано дружество по търговския закон.
Поставеният въпрос в запитването е дали може да ползвате данъчен кредит като регистриран по ЗДДС наемодател-физическо лице?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба, Ви уведомявам следното:
Правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем (чл.68, ал.2 от ЗДДС), а в чл.70 от ЗДДС са указани случаите, при които са налице ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.
Според регламентираните в чл.69 от закона общи условия за приспадане на данъчен кредит, регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне начисления му данък за получени стоки и/или услуги, когато използва тези стоки и услуги за извършване облагаеми доставки.
Съгласно чл.69, ал.1, т.3 от ЗДДС, когато стоките или услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне изискуемия от него данък като платец по глава осма.
Следователно, при изпълнение на условията по чл.69 от ЗДДС и доколкото не са налице ограниченията, посочени в чл.70 от закона, за Вас ще е налице право на приспадане на данъчен кредит, което се упражнява през данъчния период, през който е възникнало или в един от следващите дванайсет данъчни периода, за получените доставки, свързани с дейността Ви като наемодател.з
на протокола в дневника за покупките.

Оценете статията

Вашият коментар