ЗДДС, чл.97а, aл. 2,ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.96, aл. 2,ППЗДДС, чл.54, aл. 2,ППЗДДС, чл.79, aл. 6,ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.97а, aл. 4,ЗДДС, чл.97а, aл. 5,ЗДДС, чл.114, aл. 4,ЗДДС, чл.113, aл. 9

Изх. № 94-00-161/29.08.2011 г.
ЗДДС, чл.21, ал.2
чл.97а, ал.2, ал.4, ал.5
чл.96, ал.1 и ал.2
чл.12, ал.1
чл.114, ал.4
чл.113, ал.9
ППЗДДС, чл.54, ал.2
чл.79, ал.6
Изложена е следната фактическа обстановка:
По професия сте преводач и желаете да започнете дейност чрез Вашето дружество (ЕООД) в извънработно време. В преговори сте с българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България и американско юридическо лице за възлагане на преводи от и на български, португалски, испански, английски и холандски език.
Поставеният въпрос в запитването е:
– При предстоящи договори за извършване на услуги по преводи чрез Вашето дружество, задължителна ли е регистрация по ДДС на основание чл.97а или може да се направи регистрация по желание на основание чл.100 от ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
В разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Съгласно разпоредбата на чл.97а, ал.2 от ЗДДС, на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл.21, ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка. В тази връзка, по смисъла на ал.4 на чл.97а от закона, за лицата по ал.1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.
Когато за лица, регистрирани на основание чл.97а от закона, възникнат основания за задължителна регистрация по чл.96 и чл.99 или за регистрация по избор по чл.100, ал.1 и 3, те трябва да се регистрират по реда и сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор (чл.97а, ал.5 от ЗДДС).
Също така следва да имате предвид, че съгласно чл.113, ал.9 от ЗДДС е указано, че данъчно задължените лица, които не са регистрирани по този закон или са регистрирани на основание чл.97а, ал.1 и 2, чл.99 и чл.100, ал.2, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури.
В тази връзка, по смисъла на чл.114, ал.4 от ЗДДС, когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. В нея следва да се посочи, че данъкът е изискуем от получателя, както и основанието за това. Съгласно чл.79, ал.6 от ППЗДДС за доставка, по която данъкът е изискуем от получателя по доставката, във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва съответната разпоредба на закона или правилника, съгласно която данъкът се начислява от получателя.
– По отношение на преговорите за сключване на договор за извършване на преводи с българското дружество, следва да имате предвид следното:
В конкретният случай, Вашето ЕООД (в качеството си на доставчик) ще извършва преводи към българско дружество (получател). В тази връзка следва да имате предвид хипотезата на чл.54, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС). Съгласно нея, при доставка на услуга по чл.21, ал.1 и 2 от закона, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
Също така следва да имате в предвид разпоредбата на чл.96 ЗДДС. По смисъла на ал.1, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по закона. А по смисъла на ал.2 облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл.46, както и доставките на застрахователни услуги по чл.47.
Също така по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
В този случай, при достигане на облагаем оборот от 50000 лв. за Вас ще е налице задължение за регистрация по чл.96 от ЗДДС.
– По отношение на преговорите за сключване на договор за извършване на преводи с американското юридическо лице, следва да имате предвид следното:
По смисъла на чл.97а, ал.2 от ЗДДС, на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл.21, ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
Ако предоставяте услуги по извършване на преводи по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на САЩ, то за Вашето ЕООД няма да възникне задължение за регистрация по реда на чл.97а, ал.2 от закона. Задължение за регистрация по реда на чл.97а, ал.2 от ЗДДС възниква при предоставяне на услуги по чл.21, ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
По отношение на поставените въпроси, свързани с приложение на осигурителното законодателство, запитването е изпратено в ЦУ на НАП за изготвяне на становище.’

Оценете статията

Вашият коментар