ЗДДФЛ, чл.35, т. 6,ЗДДФЛ, чл.29, т. 1,ЗДДФЛ, чл.29, т. 2, буква а

2_158/31.01.2011г.
ЗДДФЛ чл.29, т.1
ЗДДФЛ чл.29, т.2, б.”а”
ЗДДФЛ чл.35, т.6
Отправено е писмено запитване до Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – …………., заведено с вх.№ ………….., в което земеделски производител – физическо лице поставя следните въпроси:
1.В кое приложение от годишната данъчна декларация следва да се декларират получените субсидии и трябва ли да се облагат ли с данък по ЗДДФЛ?
2.В началото на годината е получен първия транш от финансиране по проект ОП “Развитие на селските райони” – Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Сумата следва ли да бъде декларирана и обложена с данък.
Тъй като в запитването липсва информация дали земеделският производител е регистриран, каква продукция произвежда, какви субсидии са получени и за каква дейност, при тази непълна фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище:
В Закона за данъците върху доходите на физическите лица не е уредено специално данъчно третиране на субсидиите, поради което същите следва да се разглеждат при спазване на общите правила за облагане и деклариране.
По смисъла на чл.2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Субсидиите не са посочени като необлагаеми доходи по чл.13 от ЗДДФЛ.
Според чл.11, ал.1, т.1 и т.2 от с.з. доходът /в случая субсидията/, се смята за придобит на датата на плащането /при плащане в брой/ или на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/. Съгласно чл.11, ал.3 от ЗДДФЛ, доходът/субсидията/ се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице.
Ако субсидията е предназначена за дейността по производство на непреработена селскостопанска продукция, съгласно чл.29, т.1 от ЗДДФЛ, физическите лица, регистрирани като земеделски производители формират облагаем доход от дейността като придобития доход се намалява с 60 на сто разходи. Субсидиите, получени през 2010г. и формирали облагаем доход за 2010г., следва да се отразят в годишната данъчна декларация в Приложение № 3 „Доходи от друга стопанска дейност”, част І, Таблица 1.
Когато физическо лице /регистриран земеделски производител/ получава субсидия за дейността по производството на преработени продукти от селското стопанство /вкл. продажба на произведена декоративна растителност/ същата представлява облагаем доход от друга стопанска дейност по чл.29, т.2, б.”а” от ЗДДФЛ. Облагаемият доход се определя като придобитият доход се намалява с 40 на сто разходи за дейността. Субсидиите, получени през 2010 г. и формирали облагаем доход за 2010г., следва да се отразят в годишната данъчна декларация в Приложение № 3 „Доходи от друга стопанска дейност”, част І, Таблица 2.
Ако физическото лице не е регистрирано като земеделски производител, но получава субсидия за дейността по производство на преработени или непреработени продукти от селското стопанство /вкл. продажба на декоративна растителност/, тогава субсидията също представлява доход по чл.29, т.2, б.”а” от ЗДДФЛ. Облагаемият доход се определя като придобитият доход се намалява с 40 на сто разходи за дейността. Субсидиите, получени през 2010 г. и формирали облагаем доход за 2010г., следва да се отразят в годишната данъчна декларация в Приложение № 3 „Доходи от друга стопанска дейност”, част І, Таблица 2.
В случай, че физическото лице не влага, съответно не използва получената субсидия за извършване на стопанска дейност, а за лични нужди, същата ще се определи като доход от друг източник. В тези случаи физическото лицеще формира облагаем доходпо чл. 35, т.6 от ЗДДФЛ, т.е. брутната сума на получената субсидия ще подлежи на облагане. Този доход следва да бъде деклариран в Приложение №6 „Доходи от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ” от годишната данъчна декларация.
Лицата, придобили доход от стопанска дейност по реда на чл.29 от ЗДДФЛ, дължат авансов данък, определен по реда на чл.43, ал.1 от с.з.
Съгласно чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ, за доходите, придобити през 2010г. местните физически лица подават годишна данъчна декларация в срок до 30.04.2011г. /чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ/.

5/5

Вашият коментар