ЗДДФЛ, чл.43

Изх. № 26-Д-54
Дата: 05.06.2008 год.
ЗДДФЛ, чл. 43
По повод Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 26-Д-54/03.06.2008 г., Ви уведомявам следното:
Предвид описаната фактическа обстановка и направените допълнителни уточнения „………………..“ ЕООД има договор с Агенцията по заетостта във връзка със спечелен проект по програма АУПТ цикъл III – Бизнес инкубатор. В изпълнението на задачата, съгласно техническото задание на проекта назначавате лица по граждански договори, които са пряко ангажирани с изпълнението на планираните дейности. В тази връзка са възникналите Ви въпроси по отношение на задължението на „……… ……..“ ЕООД за удържане и внасяне на авансов данък в описаните случаи, а именно:
1.При изплащане на възнаграждение по граждански договор на лице, което е
пенсионер и е регистрирано като земеделски производител за дейност, различна от
дейността по извънтрудовото правоотношение с„………………. “ ЕООД.
2.При изплащане на възнаграждение по граждански договор на лице, което не е
търговец и има решение на ТЕЛК.
3.При изплащане на възнаграждение по граждански договор на лице, което не е търговец, работи по договор за управление и контрол при друг работодател, в момента е в платен отпуск за гледане на малко дете и е съпруга на дипломат.
4.При изплащане на възнаграждение по граждански договор на лице-едноличен
търговец на действащо през 2008 г. предприятие с основна дейност счетоводни и посреднически услуги, във връзка с извършването на същите услуги.
При така поставените въпроси изразявам следното становище:
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с нормативно определени разходи за дейността, които за доходите от възнаграждения по извънтрудови правоотношения (граждански договори) са в размер на 25 на сто.
Авансовото облагане на лицата, придобили доход от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ е уредено в разпоредбата на чл. 43 от същия закон, съгласно която авансовият данък се дължи върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се – между облагаемия доход и удържаните задължителни
осигурителни вноски. Размерът на дължимия данък е 10 на сто, определя се от предприятието – платец на дохода и се удържа при изплащането на дохода.
В първите три описани от Вас случая, като платец на доходи по извънтрудови правоотношения ще имате задължение за авансово облагане на изплатените доходи по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 45, ал. 4 и чл. 65, ал. 10 от същия закон. По отношение на ползването на данъчното облекчение за намалена работоспособност е необходимо да имате предвид, че на основание чл. 18 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. Т.е. за доходите от извънтрудови правоотношения това данъчно облекчение може да се ползва само в годишен аспект.
В четвъртият описан случай, в който физическото лице е едноличен търговец, извършва през течение на годината чрез търговското си предприятие дейност по предоставяне на счетоводни услуги и успоредно с това предоставя същите услуги по граждански договори, Вие няма да имате задължение за авансово облагане на изплатените от Вас суми, тъй като лицето отчита доходите от стопанската си дейност по реда на глава пета, раздел II от ЗДДФЛ. На основание чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Уведомявам Ви, че във връзка с прилагането на чл. 29 от ЗДДФЛ, Изпълнителният директор на НАП е издал писмено указание № 24-00-7 от 11.04.2008 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Определяне на такса битови отпадъци (ТБО) след постановяване на съдебни решения, с които се отменят акт за установяване на задължения (АУЗ) и заповед на кмета, определяща районите и честотата на сметоизвозване

3_112/16.01.2019 г. ЗМДТ, чл. 6, ал. 1; ЗМДТ, чл. 9а, ал. 1;ЗМДТ, чл. 9б;ДОПК, чл. 107; ДОПК, чл. 108, ал. 1 ОТНОСНО: Определяне на такса

попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-39-19Дата:16.03.2017 год.ЗКПО, чл. 92;ЗЗД, чл. 357;ЗСч., чл. 17, ал. 1;ДР на ЗСч., § 1, т. 27.ОТНОСНО: попълване на данни за съставителя на годишния

efeee vegalis