ЗДДФЛ, чл.4,ЗДДФЛ, чл.5,ЗДДФЛ, чл.31,ЗДДФЛ, чл.37, aл. 1, т. 4

2_1325/20.11.2014
ЗДДФЛ, чл.4
ЗДДФЛ, чл.5
ЗДДФЛ, чл.31
ЗДДФЛ, чл.37, ал.1, т.4
До края на месец юни 2014 година сте живели постоянно в Германия.През 2013 г. сте пребивавала в България зачетири месеца. Съпругът Ви е починал на 29 май 2013 година в Германия.Посочвате, че след неговата смърт получавате вдовишка пенсия от Германия. В Германия нямате недвижимо имущество, а в България отдавате под наем апартамент от септември 2013 г. на наемател руснак, като не уточнявате лицето има ли качеството на самоосигуряващо се лице и за какво се ползва имота, ако има това качество.В България сте внесли авансов данък за доходи от наем затрето тримесечие /юли, август, септември/ на 2014 г.. Служител на НАП Ви е информирал, че дължите данъци в България за получения доход от наем и подаване на декларации и за периода през който сте живели в Германия, като неизпълнението на това задължение е административна нарушение. Изказвате възмущението си от българската данъчна система и посочвате, че тези доходи от наем сте ги посочвали в документите, свързани с доходите Ви в Германия.Не посочвате местно физическо/МФЛ/ или чуждестранно физическо лице/ЧФЛ/ сте по смисъла на ЗДДФЛ за целите на облагането по този закон за всяка от двете години 2013 и 2014 г..
Поставяте въпроса: Какви данъци сте дължали и дължите въввръзка с получения доход от наем?
С оглед непълната фактическа обстановка при изразяване на принципното становище ще бъдат разгледани видовете данъчно облагане на МФЛ, което няма други доходи от чужбина освен пенсия, съответно ЧФЛ, когато отдават под наем на физически лица, които не са самоосигуряващи се/ например адвокат, нотариус, счетоводител и др., и недвижимият имот не се ползва за жилищни нужди на лицето, а за офис за извършваната от него професионална дейност/. Ако лицето има такова качество следва да зададе допълнително запитване предвид различието в механизма на удържане, внасяне и деклариране на данъка.
На първо място определянето на данъчните задължения за доходи от отдаване под наемна недвижимо имущество е в зависимост от качеството на лицето – местно физическо лице/МФЛ/ или чуждестранно физическо лице/ЧФЛ/ посмисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/. Съгласно чл.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/, данъчно задължени лица /ДЗЛ/ са местните и чуждестранните физически лица /ЧФЛ/, които са носители на задължението за данъци по този закон и местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по този закон.
МФЛ са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и чужбина, а ЧФЛ са носители на задължението за данъци за придобити доходи само от източници в Република България. Правилата за класифицирането на доходи, като доходи от източници в нашата страна са регламентирани с разпоредбите на чл.8 от ЗДДФЛ. В тези разпоредби са посочени конкретни видове доходи, които при наличието на регламентираните в закона условия, се смятат за доходи от източници в Република България.Съгласно чл.8, ал.10 от ЗДДФЛ доходите от използванена недвижимо имущество, намиращо се на територията на страната са от източник в страната. Доходите от наем са доходи от използване на имущество.
Следователно, от основно значение за правилното прилагане нормите на ЗДДФЛ е определяне качеството на физическото лицеполучател на дохода – местно или чуждестранно. МФЛ подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа за доходи от България и чужбина, а ЧФЛ с окончателен данък за доходите от наем. Различен е и механизмаза определяне размера на данъка.
Местно физическо лице /МФЛ/ за данъчни цели, без оглед на гражданството, се определя въз основа на критериите регламентирани в чл.4 от ЗДДФЛ, всеки от които е самостоятелен:
1. което има постоянен адрес в България, или
2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4. чийто център на жизнени интереси се намира в България.
За целите на т. 2 лицето се смята за местно за годината, през която пребиваването надхвърли 183 дни. Денят на излизане и денят на влизане в страната се смятат поотделно за дни на пребиваване в страната.
За целите на т. 2 периодът на престой в България единствено с цел обучение или медицинско лечение не се смята за пребиваване в България.
За целите на т. 4 центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.
Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България,но центърът на жизнените му интереси не е в България. Съответно, ЧФЛ са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл.4 от ЗДДФЛ.
І. Облагане доходите от наем на местно физическо лице, когато имотът се отдава под наем на лице, което не е самоосигуряващо се.
Облагаемият доход от наем на недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи/чл.31 от ЗДДФЛ/. Годишната данъчна основа за този вид доход се изчислява като облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето ако е задължено е правило за данъчната година за своя сметка по реда на чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/. С посоченият член от ЗЗО са уредени задълженията за внасяне на здравноосигурителните вноски на лицата, които не са осигурени на друго основание по чл.40, ал.1-3 от този закон. Данъчната ставка е 10 на сто.
За получените през годината доходи се дължи авансов данък върху разликата между облагаемият доход по чл.31 от ЗДДФЛ и посочените осигурителни вноски, ако лицето ебило длъжно да ги прави за своя сметка. Размерът на дължимият авансов данък е 10 на сто от получената основа.
Доходът се счита придобит на датата на плащането при плащане в брой, заверяването на сметката на получателя на дохода при плащане по банков път, получаването на чека – при безналично плащане или получаването на престацията – при непаричен доход/ чл.11, ал.1 от ЗДДФЛ/
Авансовият данък се внася от получателя на дохода в срок до края на месеца, следващ месеца на тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи придобити през четвъртото тримесечие/октомври-декември/ не се внася авансов данък/чл.67, ал.2 от ЗДДФЛ/. В срока за внасяне на данъка следва да подадете в териториалната дирекция по регистрацията си/тази по постоянния Ви адрес/,декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ, в която посочвате размера на дължимия от Вас авансов данък за тримесечието.
Съгласно чл.4, т.6 от Наредба Н-18/2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, наемодателите-физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения не са задължени да регистрират продажбите чрез фискални устройства. Тези лицасъгласно изискването на чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ издаватдокумент за придобитите от тях доходи от наем, съдържащ реквизитите на чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл.84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
За данъчната година, в която сте се определили като местно лице за получените доходи от наем,следва да прилагате горния режим на облагане и сте задължени да подадете годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ до 30 април на следващата година.
ІІ. По отношение на доходите от наем получени от чуждестранно физическолице по смисъла на ЗДДФЛ от наемател, физическо лице, което не е самоосигуряващо се
Както посочихме доходите от използване на недвижимо имущество, находящо се на територията на България са доход от източник в страната/чл.8, ал.10 от ЗДДФЛ/.Когато са изплатени в полза на чуждестранни физически лица, този вид доходи от източник в страната подлежат на облагане с окончателен данък (чл. 37, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ).
Задължението за внасяне на окончателния данък е за лицето, получател на дохода. Данъкът следва да бъде внесен в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода/чл.67, ал.1 от ЗДДФЛ/ и в същият срок съгласно чл.55, ал.2 от ЗДДФЛфизическото лице получател на дохода следва да подаде декларация по чл.55 от ЗДДФЛ, в която да посочи дължимия окончателен данък.Когато доходът се получава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, данъкът се внася в републиканския бюджетпо сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянния адрес на пълномощника, като декларацията се подава в същата дирекция/ чл.68, ал.2вр.чл.57 от ЗДДФЛ/. Когато доходите не се получават чрез пълномощник , данъкът се внася и декларацията се подава в ТД на НАП –София.
Предвид, че доходите от наем на чуждестранните лица подлежат на облагане с окончателен данъки се декларират за четирите тримесечия за тях не се подава годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.
Чуждестраннотолице може да поиска да му бъде издадено удостоверение по образец за внесен по реда на ЗДДФЛ данък в България/чл.58 от ЗДДФЛ/. Искането следва да се подаде в териториалната дирекция на НАП, в която е подадена или подлежи на подаване декларацията по чл.55 от ЗДДФЛ.
Следва да се има в предвид, че от изключителна важност от гледна точка на данъчното облагане е разпоредбата на чл.75 от ЗДДФЛ, която регламентира приоритетно прилагане пред вътрешното ни данъчно законодателство на спогодбите и другите международни договори за избягване на двойното данъчно облагане, ратифицирани от РБългария, обнародвани и влезли в сила.Между Федерална Република Германия и Република България има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и отклонението от облагане с данъци на доходитеи имуществото. За целите на тази Спогодба понятието „“местно лице на едната договаряща държава““ означава всяко лице, което съгласно законодателството на тази държава подлежи на данъчно облагане в нея поради своето местожителство, местопребиваване, място на учредяване, място на управление или всеки друг критерий от подобно естество, а също включва тази държава, нейна федерална провинция и всяко нейно политическо подразделение или неин орган на местна власт. Този термин, обаче, не включва лице, което подлежи на данъчно облагане в тази държава само по отношение на доходи от източници в тази държава или имущество разположено в нея.
В чл.6 на Спогодбата е предвидено, че доходите, получени от местно лице на едната договаряща държава от отдаване под наем на недвижимо имущество, намиращо се в другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга държава., т.е. и в качеството Ви на ЧФЛ по смисъла на ЗДДФЛ, подлежите на облагане с окончателен данък по чл.37, ал.1, т.4 от ЗДДФЛ за доход от източник в България.
С текста на спогодбатаи данъчното законодателство може да се запознаете на сайта на НАП :www.nap.bg, директория „Данъци”, поддиректория ”Законодателство”
В чл.80отЗДДФЛ е предвидено, че лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон се наказва с глоба в размер до 500 лева.
ІІІ. Относно доходите Ви от пенсия от ФР Германия
Съгласно чл.13, ал.1, т.6 от ЗДДФЛ, същите са необлагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ и не подлежат на облагане в България, т.к. произтичат от задължително осигуряване в България или чужбина. Необлагаемите доходи не се посочват в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар