ЗДДС, чл.17, aл. 1,ЗДДС, чл.86, aл. 3

2_1323/30.12.2015г.
ЗДДС,чл.17, ал.1
ЗДДС, чл.86, ал.3
Дружеството е закупило хотел в Германия през 2014г. Към настоящия момент хотелът не е въведен в експлоатация и дружеството не реализира приходи от него. Наели сте немска фирма, която извършва ремонтни работи по него. Предстои ремонтните работи да приключат, като немската фирма ще издаде фактура за извършената услуга по ремонта, по която ще се извърши плащане. Посочвате още, че се водят преговори със съответната Община в Германия за продажбата нахотела.
Във връзка с изложеното поставяте следните въпроси:
1.Следва ли дружеството да подаде искане за възстановяване на ДДС, платен по фактурата за ремонтните работи по хотела, издадена от немската фирма?
2.Следва ли дружеството да начисли ДДС при продажбата на хотела и на кое основание от ЗДДС или за дружеството не възниква задължение за начисляване на ДДС?
3.При продажбата на хотела къде ще се обложи печалбата от тази сделка- в Германия или в България?
На основание така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
По първи въпрос:
С Наредба № Н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на Европейския съюз се определят условията и редът за подаване на искане за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, установени в страната и регистрирани по ЗДДС, за закупени от тях стоки, получени услуги или осъществен внос на територията на друга държава – членка на Европейския съюз.
По смисъла на чл. 13 от тази Наредба, данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което иска да му бъде възстановен данък върху добавената стойност от друга държава – членка на Европейския съюз, за начисления му ДДС за закупени от него стоки, получени услуги или осъществен внос на територията на същата, следва да отговаря на условията, предвидени в държавата членка по възстановяване. Правата и задълженията на това лице, както и периодите за упражняване на правото за възстановяване са посочени в законодателството на държавата членка по възстановяване.
Правото на възстановяване на ДДС може да се упражни чрез подаване по електронен път на искане за възстановяване, подписано с квалифициран електронен подпис, до компетентния орган за възстановяването в държавата членка по възстановяване, посредством създадено за целта WEB – базирано приложение на страницата на Националната агенция за приходите – www.nap.bg, чрез въвеждане на данните през приложението или подаване на предварително създаден файл с формат и структура съгласно приложение № 1 от Наредбата.
Предвид изложеното, тъй като въпросът е свързан с възстановяване на начислен данък, за получени доставки с място на изпълнение в Германия, за отговор по поставения въпрос, следва да се обърнете към данъчната администрация в Германия.
Относно прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот в Германия:
По смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облагавсяка доставка на стока или услуга с място на изпълнение на територията на страната, извършена от данъчнозадължено лице по този закон, освен когато същия закон предвижда друго.
Предвид гореизложеното, за да се определи начина на облагане на доставката, свързана с недвижимия имот е необходимо да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка.
Съгласно чл. 17, ал.1 от ЗДДС, място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2.
На основание на цитираната разпоредба, прехвърлянето на правото на собственост върху имот, находящ се в Германия е доставка с място на изпълнение на извън територията на страната и за дружеството не възниква задължение за начисляване на ДДС по смисъла на чл.86, ал.3 от ЗДДС. Предвид, че същата е с място на изпълнение на територията на Германия по отношение на данъчното и третиране за целите на данъка върху добавената стойност следва да бъде приложено немското данъчно законодателство. В тази връзка дружеството следва да се запознае с разпоредбите на ДДС в Германия.
По трети въпрос:
Съгласно чл. 1, т. 1 от ЗКПО, този закон урежда облагането на печалбата на местните юридически лица, а според чл. 3, ал. 2 местните юридически лица се облагат с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина. Това означава, че дружеството подлежи на облагане по реда на ЗКПО за световния си доход.
Същевременно ЗКПО урежда приоритетно прилагане на международните договори, в които се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон. Това произтича от чл. 13 от ЗКПО, който предвижда, че когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответния международен договор.
Доколкото в запитването е посочено, че е придобит недвижим имот /хотел/, който се намира в Германия и който възнамерявате да продадете, е необходимо да се имат предвид разпоредбите на Спогодбата между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното облаганеи на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото.
Компетентността да тълкува конкретни текстове от спогодбите е на дирекция СИДДО към ЦУ на НАП, поради което запитването в тази част ще бъде изпратено за отговор по компетентност на посочената дирекция.’

Оценете статията

Вашият коментар