ЗДДФЛ, чл.50

2_384/16.03.2011
чл. 50от ЗДДФЛ
Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция «Обжалване и управление на изпълнението»гр. … с вх. №16.03.2011г.в което молите да Ви бъде предоставена информацияпо приложение на ЗДДФЛза2010г.
От запитването е виднаследната фактическа обстановка:
От 2007г предприятието на Едноличния търговец
» не извършвастопанска дейност. През 2010г сте изплатили хонорар за изготвяне на нулев ОПР. За същият сте внеслидължимите осигурителни вноски, подали сте декларацияобразец 6, и справка по чл. 73 от ЗДДФЛза изплатения доход на физическото лице. .Други доходиот стопанска дейност през 2010г не сте получавали.
Поставяте следните въпроси:Следва ли ЕТда подаде годишна данъчна декларацияпо чл. 50 от ЗДДФЛи годишен отчетза дейносттаза данъчната 2010г.?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед действащото данъчно законодателствоизразяваме следното принципностановище:
Правилото на чл.26 от ЗДДФЛ определя, че облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба, включваща и финансовият резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър
Съгласно разпоредбите на глава ХІ , Раздел І от ЗДДФЛзадължение за подаване на годишна данъчна декларация имат лицата, извършващи стопанска дейносткато търговци по смисъла наТърговския закон, включително едноличните търговци деклариратс годишнатаданъчна декларацияпо чл. 50, ал.1 от ЗДДФЛдължимите и внесениданъцивърху разходитепо реда на ЗКПО.
С оглед разпоредбата на чл. 51, ал.2 от ЗДДФЛГодишен отчетза дейносттане подаватлицата за които са изпълнениедновременноследните условия:
1. не са извършвалидейност през данъчната година;
2. не са отчелиза данъчната година приходи или разходисъгласно счетоводното законодателство.
Предвидгоре цитираните разпоредби,считаме ,че след като информацията по салдата по счетоводните сметки не е нулева,то не е налице основание за освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларацияи годишен отчет за дейността.
Годишната данъчна декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на доходапо постоянен адрес на едноличния търговец..

Оценете статията

Вашият коментар