ЗДДФЛ, чл.50,ДОПК, чл.126

2_3056-1/21.01.2010
ЗДДФЛ,чл.50
ДОПК, чл.126
Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция ОУИ гр…. с вх.№……. .2009 г., в което сте описали следната фактическа обстановка:
На ……….05.2009 г. е починал вашият съпруг, който е бил регистриран като едноличен търговец с фирма”………..”. За периода …..01.2009 г. до ……….05.2009 г. фирмата е осъществявала дейност и има получени приходи. С вх.№……/….2009 г. е подадено уведомление на основание чл.77, ал.1 от ДОПК за откриване на процедура позаличаване на едноличния търговец.
Поставяте въпроса: Следва ли да се подаде декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2009 г., след като лицето е починало?
Изхождайки от действащото към момента данъчно законодателство и от изложената в запитването информация, изразяваме следнотостановище:
При извършена електронна справка втърговския регистър е установено, че по подаденото заявление за заличаване наедноличния търговец е направен отказ за вписване на това обстоятелство, с оглед липсатанаудостоверениепо чл.5, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване.
Чл.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/ определя като данъчно задължени лицаместните физически лица, които са носители зазадължението за данъци по този закон.
Признаването на търговско качество на едно физическо лицечрез регистрирането му като едноличен търговец разширява неговатаправоспособност. Нов правен субект не възниква. С оглед правната същност на едноличния търговец като субект на търговското, гражданското и данъчното право не съществува отделна и независима правосубектност, между него ифизическото лице, което го е регистрирало по Търговския закон, поради което със смъртта на физическото лице се прекратява служебно и неговата регистрация по силата на чл.86, ал.1, т.1 отДанъчно-осигурителния процесуален кодекс. В тази връзка, след смъртта на физическото лице, предприятието, макар и не заличено от търговския регистър, не би могло да извършва дейност, тъй като физическото лице е починало.
Годишната данъчна декларация съгласно чл.50от ЗДДФЛ се подава от местните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон, по аргумент от чл.3 на същия закон, поради което липсва правно основание и възможност, наследниците на починалото лице да подават от негово име годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за резултата от осъществяваната от него стопанска дейност като едноличен търговец през 2009 г
Съгласно чл.60 от Закона за наследството, наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават. Наследниците, които са приели наследството по опис, отговарят само до размера на полученото наследство.
Задължението за данъци е публично правно задължение, което възниква по силата на закон. В този смисъл наследниците, в качеството си на универсални правоприемници, следва да заплатятпубличните задължения на наследодателя, без оглед на това дали тези задължения са установени от орган по приходите по реда на чл.126 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс.
По аргумент от чл.68, ал.1 от ЗДДФЛ, дължимият данък за доходите от дейност като едноличен търговец и тези подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, се внасят в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Национална агенция по приходите попоследния постоянен адрес на наследодателя.

1/5

Вашият коментар