ЗЗО, параграф 19и

2_3038/04.12.2008г.
ЗЗО – §19и
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Лице е пребивавало повече от 183 дни всяка календарна година извън страната за периода 2000 – 2007г. Същото е подало декларация по §19и от ЗЗО.На 13.08.2007г. лицето е заплатило по код за вид плащане 560405 15 здравноосигурителни вноски за периода 2006 – 2007г. Ползвало е медицинска помощ само през 2007г. Лицето не е прилагало чл.40а от ЗЗО.
Въпросът, които поставяте е: следва ли лицето да бъде освободено от задължението си за внасяне на здравноосигурителни вноски за 2006г.
С оглед сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Съгласно §19и, ал. от ПЗР на Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, в сила от 11.04.2008г., българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 юли 1999г. – 31 декември 2007г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена oт H3OK.
За да възникне правото за лицата да се освободят от задължението за внасяне на вноски по смисъла на цитираната разпоредба, следва да са изпълнени кумулативно следните условия:
-лицето да е пребивавало извън страната повече от 183 дни през една календарна
година;
-за периода 1 юли 1999г. – 31 декември 2007г.;
-лицето дължи здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през
което е било в чужбина и
-не е ползвана медицинска помощ, заплатена от НЗОК.
Разпоредбата на § 19и, ал. 4 от ПЗР на ЗЗО касае всички български граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година, независимо от разпоредбата на чл. 40а от ЗЗО. В конкретния пример лицето през 2007г. е платило дължимите от него здравни вноски по § 560405 за период 2006 – 2007 г. Ползвало е медицинска помощ през 2007г. Предвид това, следва да се откаже освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски само за 2007г., тъй като не са налице кумулативно горепосочените условия на §19и. За 2006г. обаче лицетоподлежи на освобождаване от задължението за внасяне на здравни вноски, тъй като за него са изпълнени всички условият на §19и.

Оценете статията

Вашият коментар