ЗДДФЛ, чл.50,КСО, чл.5, aл. 1,КСО, чл.5, aл. 2

2_991-1/24.04.2009
ЗДДФЛ чл.50, КСО чл.5, ал.1 и ал.2
Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция ОУИ гр….. с вх.№……/……2009 г., в което сте описали следната фактическа обстановка:
На 17.01.2009 г. е починал вашият баща, ………….., който ебил регистриран катоедноличен търговец с фирма ………….., Булстат ……….., със седалище гр………. В качеството си на наследник сте поели предприятието и сте регистриран в търговския регистър като едноличен търговец, с фирма „……….”, като ЕИК/Булстат/ се е запазил.
Поставяте следните въпроси: Следва ли да подадете годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2008 г.? Следва ли да подадете справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход на наследодателя, която е приложениекъм годишната данъчна декларация ? Дължите ли като наследник данъчни задължения на починалото лице ?
ождайки от действащото към момента данъчно законодателство и от изложената в запитването информация, изразяваме следнотостановище:
Чл.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/ определя като данъчно задължени лицаместните физически лица, които са носители зазадължението за данъци по този закон.
Признаването на търговско качество на едно физическо лицечрез регистрирането му като едноличен търговец разширява неговатаправоспособност. Нов правен субект не възниква. С оглед правната същност на едноличния търговец като субект на търговското, гражданското и данъчното право не съществува отделна и независима правосубектност, между него ифизическото лице, което го е регистрирало по Търговския закон, поради което със смъртта на физическото лице се прекратява служебно и неговата регистрация по силата на чл.86, ал.1, т.1 отДанъчно-осигурителния процесуален кодекс.В тази връзка, след смъртта на физическото лице, предприятието, макар и не заличено от търговския регистър, не би могло да извършва дейност, тъй като физическото лице е починало.
Годишната данъчна декларация съгласно чл.50от ЗДДФЛ се подава от местните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон по аргумент от чл.3 на същия закон, поради което, независимо, че сте поели предприятието на наследодателя си на 26.01.2009 г. на основание чл.60, ал.2 от Търговския закон, липсва правно основание и възможност, наследниците на починалото лице да подават от негово име годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за резултата от осъществяваната от него стопанска дейност като едноличен търговец през 2008 г..
Относно поставения въпрос следва ли да подадете справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход на наследодателя, която е приложениекъм годишната данъчна декларация следва да имате предвид следното:
По последния поставен въпрос, запитването Ви ще бъде препратено по компетентност в ЦУ на НАП, Дирекция „Данъчно осигурителна методология”

Оценете статията

Вашият коментар