ЗДДФЛ, чл.65, aл. 11,ЗДДФЛ, чл.42, aл. 4,ЗДДФЛ, чл.42, aл. 5,ЗДДФЛ, чл.66, aл. 1,ЗДДФЛ, т. 26, буква и, параграф 1

Изх. №М-24-31-107
Дата:12.09.2011 год.
ЗДДФЛ, чл. 42, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 42, ал. 5;
ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 11;
ЗДДФЛ, чл. 66, ал. 1;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 26, буква „и”.

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено в ЦУ на НАП и заведено свх. № М-24-31-107/22.08.2011 г. Ви уведомявам следното:
Според описаното в запитването сте съдружник в ДЗЗД и се осигурявате като самоосигуряващо се лице. За положен личен труд в дружеството за 2010 г. Ви е удържан данък, който според Вас е внасян по ЕГН на съдружника. След като за дружеството дължимият данък не е внесен и са начислени лихви за забава, а внесените суми стоят в данъчно-осигурителната сметка по ЕГН на съдружника поставяте въпроса дали е възможно внесените суми да бъдат прехвърлени по данъчно-осигурителната сметка по БУЛСТАТ на дружеството.
Предвид тази изложена фактическа обстановка изразявам следното становище:
Доходите от трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26, б. „и” от ДР на ЗДДФЛ подлежат на авансово облагане с данък на основание чл. 42 от ЗДДФЛ, като съгласно ал. 1 на този член, авансовият данък се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа, определена съгласно чл. 42, ал. 2 и 3 от закона. Размерът на дължимия данък се определя като месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 3 от ЗДДФЛ се умножи по данъчна ставка 10 на сто, а данъкът се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец
(чл. 42, ал. 4 и ал. 5 от ЗДДФЛ).
Съгласно чл. 65, ал. 11 и чл. 66, ал. 1 от ЗДДФЛ, данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа по чл. 42 от същия закон се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан в републиканския бюджет по сметка на ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода.
Предвид това, че удържаният данък е внесен не по данъчно-осигурителната сметка на дружеството (по БУЛСТАТ/ЕИК), а по ЕГН на съдружника – физическо лице следва да имате предвид, че в този случай осигурителят или самоосигуряващото се лице следва да подаде в компетентната териториална структура на НАП писмено заявление за прехвърляне на данъка от данъчно-осигурителната сметка на физическото лице по данъчно-осигурителната сметка на платеца на дохода, придружено с копия на платежните документи. Изправления по наредени плащания въз основа на подадени заявления за корекции в рамките на различни задължени лица (прехвърляне на суми между различни БУЛСТАТ-и и ЕГН-та) се извършват само при наличие на документ, издаден от органите по приходите – протокол и др.
В чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания е указано, че със законната лихва се събират данъците, които не са платени в сроковете за доброволно плащане, не са удържани или са удържани, но не са внесени в срок. Предвид това в конкретния случай, ако сумите са внесени в републиканския бюджет в законовия срок, независимо, че са внесени по грешна данъчно-осигурителна сметка не е налице основание за начисляване на лихви върху тях.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »