ЗДДФЛ, чл.73,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 3

Изх. № М-94-И-66
Дата: 24-04-2017 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3;
ЗДДФЛ, чл. 73.
По повод на постъпило вна Националната агенция за приходите Ваше запитване, заведено с вх. № М-94-И-66 от 23.03.2017 г., Ви уведомявам следното:
Запитването е от името на заложна къща „………………..“. Според посоченото в запитването при отпускането на паричен заем в заложната къща остава заложената вещ. Когато кредитополучателят не погаси задължението си в срок, се преминава към продажбата на заложената вещ. С получената сума се погасяват главницата, лихвата и таксите, а разликата се възстановява на лицето.
При така изложената фактическа обстановка е поставен въпросът дали изплатената сума от заложната къща при продажбата на тези чужди вещи се счита за доход на лицето от продажба на движимо имущество и има ли задължение заложната къща да посочва тези доходи в Справката по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ).
Във връзка с така изложената от Вас фактическа обстановка и поставените въпроси, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
На основание чл. 73, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи от прехвърляне на права или имущество, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3 от същия закон, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи. Доходите от продажба или замяна на движимо имущество не са облагаеми по силата на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ, с изключение на:
а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.
Следователно предвид разпоредбата на чл. 73, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ изплатените на физически лица през годината доходи от продажба на движимо имущество, извън доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от ДР на ЗДДФЛ, се посочват в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ от платеца им – предприятие или самоосигуряващо се лице, независимо от тяхното данъчно третиране, т.е. без оглед дали същите представляват облагаем или необлагаем доход.
В случая платец на доходите от движимото имущество е заложната къща, която следва да ги включи в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за годината, през която същите са изплатени на съответните физически лица. Доходите се посочват с код 503 „Доходи от продажба или замяна на движимо имущество (в т.ч. пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети и др. извън посочените с код 504 – 509)“, доколкото продажната цена не се изплаща на части в различни данъчни години.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар